Възможности за развитие на община Карлово


Категория на документа: Други


6.3.1. Изграждане на инфраструктура за осигуряване на
широколентов достъп - цифрова фиксирана телекомуникационна
мрежа или алтернативни мрежи (безжични, сателитни, кабелни)
Като инфраструктура за осъществяване на широколентов
достъп може да послужи системата на БТК, тъй като тя е най-добре
развитата телекомуникационна мрежа в страната. Друг вариант за
осигуряване на широколентов достъп са мрежите на алтернативните
телекоми, кабелните оператори или мрежи от безжични и
спътникови комуникации, както и комбинирани от посочените
видове.
Необходимо е да се осъществят при осигуряване на ИКТ
инфраструктура:
уплътняване на телефонната мрежа - традиционна и
алтернативна в общината;
цифровизация на мрежата в общината
6.3.2. Обезпечаване на on-line услуги
Осигуряване на on-line услуги за бизнеса и създаване на
обществени места за широколентов достъп до on-line услуги. Тази
под-мярка третира осигуряването на всякакви други интернет и ИКТ
услуги, освен обществените информационни системи. Главни
бенефициенти са, от една страна, бизнесът и, от друга, населението
на общината. Места за широколентов достъп ще се изграждат в
общинския център, поради концентрирането на населението в него.
Обезпечаването на on-line услугите е от особена
необходимост, тъй като е предпоставка за привличането на
инвестиции в общината и за повишаване конкурентноспособността
на местните фирми.
ПРИОРИТЕТ 7:
Повишаване капацитета на общинско ниво, подобряване
процесите на планиране и управление на местното развитие.
Подобряването на качеството на предлаганите
административни услуги от общинската администрация за
гражданите и бизнеса е фактор за привличане на инвеститори.
Качеството на публичните услугите ще води както до повишаванеконкурентноспособността на местната икономика, така и да
повишаване на качеството на живот в общината.
Мярка 7.1. Увеличаване на местния капацитет за въздействие
върху развитието на общината
В рамките на тази мярка следва да се включат пакети от
дейности, свързани с:
повишаване на уменията за подготовка, управление и
контрол на програми и проекти, особено за териториални общности,
които не разполагат със собствени ресурси за това;
подкрепа за разработване на системи за генериране на
статистическа и друга управленска информация за осигуряване
процеса на наблюдение изпълнението на регионални, областни и
общински стратегически планови документи;
установяване на модерни форми за административно
обслужване на бизнеса и гражданите;
Мярка 7.2. Подкрепа на инициативи за регионално и местно
развитиеТази мярка предвижда специфични механизми и ресурси за
подпомагане както на интеграцията, така и на сътрудничествотоСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Възможности за развитие на община Карлово 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.