Възможности за развитие на община Първомай


Категория на документа: Други


Главна цел: Устройствени предпоставки за развитие

Подцел 4.1: Предпостваки за реализация на инвестиционни намерения

Мерки:

4.1.1 Изработване на Устройствена схема на община Първомай за локализиране на мероприятията на ОПР;

4.1.2 Изработване на Устройствена схема "Група общини Първомай - Садово - Асеновтрад --Димитровград за локализиране на междуобщинските инициативи;

4.1.3 Изработване на нов ОУП (актуализация на действащия) на гр. Първомай;

4.1.4 Изработване на Подробни устройствени планове на вторичните центрове.

Подцел 4.2: Информационни технологии за устройство на територията

Мерки:

4.2.1 Цифрови модели на град Първомай и вторичните общински центрове;

4.2.2 Изграждане на Информационна система за устройство на територията;

4.2.3 Комплексно, бързо и качествено обслужване на инвеститорите, населението и проектирането.

V. Заключение

Постигането на ръст в интензивното земеделие е задължително условие за цялостното развитие на община Първомай. То ще доведе до повишаване на заетостта и покупателната способност на гражданите, повишаване приходите на общината и възможност за подобряване жизнената среда, а оттам - и до общо повишаване качеството на живот и привлекателността на общината за младите хора и инвеститорите. Така ще се създадат условия за последващо развитие на икономиката и на общността.

Превръщането на община Първомай в община на младите хора с висок жизнен стандарт ще се постигне чрез непрекъстнато намаляване на вътрешнообщинските различия. В предвидените мерки и дейности за реализация на стратегическите приоритети и специфични цели на плана трябва да се търси диверсифициране на стопанската дейност чрез насърчаване на алтернативни стопански дейности и възможности за допълваща заетост.

Община Първомай има потенциала да се изгради като европейски аграрен център с екологично съобразено и биологично сертифицирано интензивно земеделие, с конкурентноспособна местна хранителна промишленост, с атрактивен селски туризъм, основан на съхранената природна среда и културно-историческо наследство, с богат културен живот и добър жизнен стандарт за своите граждани.

Използвана литература:

Европейска харта за местно самоуправление

Закон за местно самоуправление и местна администрация

Общински план за действие за присъединяване на България към ЕС 2004-20013

Общински план за развитие на община Първомай 2006-20013

Internet

??

??

??

??Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Възможности за развитие на община Първомай 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.