Възможности за развитие на община Първомай


Категория на документа: Други


Използвана литература............................................................................................20 стр.

I. Увод

Стратегическа цел на Европейския съюз към 2013 г. е създаването на най-конкурентоспособната в света, динамична, основана на знания икономика, с повече и по-добри работни места и по-висока социална кохезия. Този процес изисква наличието на условия за съхранение и поддържане на културно-историческото наследство, баланс на икономическата активност и природосъобразния начин на живот, иновации в технологичен аспект, обмен на добри практики.

В контекста на евроинтеграцията всяка страна, всеки регион в нея, трябва "да намери себе си" по пътя на самоидентификацията, за да се впише във формулата за диверсификацията и обединяване на различното, на които до голяма степен следва да се опира Европейския съюз като общност от държави.

На основание закона за регионално развитие е изготвен план за развитие на община Първомай 2006-2013 г. В процеса на работа са взети предвид приоритетите и насоките за развитие на страната, региона и областта. Планът предвижда въвеждането на ясни правила за работния процес, децентрализирането на дейностите и финансовите средства от страната и Европейския съюз. По този начин се осигурява максималното оползотворяване на собствените сили и ресурси, както и провеждането на силна местна политика.

Целта на курсовия проект е да очертае основните проблеми и възможности за развитие на община Първомай. За постигането на тази цел са поставени следните задачи:

* да се оценят природните и социални ресурси за развитие на община Първомай;

* да се определи мястото на отрасъла земеделие в местната икономика на общината;

* да се анализират състоянието и тенденциите в развитието на земеделието в община Първомай.

Информационната база на изследването е формирана от данни на Министерство на земеделието и храните, Национален статистически институт, "Стратегия за развитието на интензивното земеделие в община Първомай", "Общински план за развитие на община Първомай през периода 2006-2013 г.", проект "Подобряване на планирането на местното икономическо развитие в община Първомай чрез разработването и утвърждаването на ключови общински секторни стратегии и инвестиционни проекти".

ІІ. Характеристика на района

1. Местоположение и териотория

Община Първомай е разположена в източния дял на Пловдивското поле и по северните склонове на Родопите на стратегически важен кръстопът в Южен централен регион. Община Първомай административно принадлежи към област Пловдив, като заема най-източната част в областта и обхваща 8.94 % от територията й (854 кв. км.). От север общината граничи с общините Братя Даскалови и Чирпан (област Стара Загора), от изток - с общините Димитровград и Минерални бани, от запад - с общините Асеновград и Садово, а от юг - с община Черноочане.

2. Природно-климатични условия

Ландшафтът на oбщина Първомай е с равнинен и хълмист облик, слабо разчленен и заоблен. Около две трети от територията в северната част е със слаб наклон към поречието на р. Марица и е заета от земеделски земи. Останалата една трета - в южната и югоизточната част е хълмиста и принадлежи към вдадената към Тракийската равнина предпланина Драгойна - част от Новаковския балкан. В най-ниската част - при гр. Първомай средната надморска височина е 130 м., а в най южната - върховете Соуджик - 839 м. и Хоростпе - 1008 м..

Климатът на община Първомай е преходно-континентален. Територията на общината попада в единствената зона на пресичане на изолиниите на най-ниските януарски и най-високите юлски температури в Европа.

Почвите са предимно черноземи-смолници. Големи пространства заемат и канелено-горските почви. В низината на р. Марица са разположени ливадно-канелени почви. Срещат се и най-плодородните ливадно-алувиални почви и ливадно-блатни почви.

Община Първомай не е богата на полезни изкопаеми. Добивната промишленост, базирала се до 90-те години на уранодобив, е закрита. Находищата са рекултивирани, а проучванията показват липса на радиация над естествения природен фон за района. Експлоатират се единствено кариери за добив на пясък и баластра, като съществени нарушения на релефа от този добив няма.

Водните ресурси в община Първомай са в рамките на нормалните, но малкото количество валежи, характерни за общината (средно-годишно 600 л./кв.м.) предполагат задължително интензивно напояване, което затруднява питейно-битовото водоснабдяване в някои населени места. През територията на общината тече р. Марица с нейните притоци - р. Мечка (десен приток) и р.Омуровска (ляв приток). Ценен воден ресурс са термалните минерални извори в с. Драгойново, с. Бяла река и с. Леново. В района на община Първомай са изградени два язовира от национално значение - яз. "Брягово" и яз. "Езерово", и още 30 микроязовира.

3. Население - брой и динамика

Селищната мрежа на община Първомай, състоща се от един град - Първомай и 16 села, се населява от 25 349 жители, от които 13 101 в гр. Първомай и 12 248 в селата (по данни на НСИ към 31.12.2012 г.). По броя на населението община Първомай е една от малките общини, както в Пловдивска област (населението на община Първомай представлява 4,2% от населението на Пловдивска област), така и спрямо населението на страната (населението на община Първомай представлява 0,4% от населението на страната). Броят на населението по населени места в общината е различен - от 141 души за най-малкото село - Поройна до 2513 души за най-голямото село - Градина.

Що се отнася до демографската характеристика, статистическите данни за общината показват общо намаление на броя на населението. Почти всички селища притежават отрицателен естествен прираст, като изключение правят селата Буково и Воден. Механичният прираст е отрицателен само в с. Буково. В останалите села има заселени повече от изселените и механичният прираст варира от 1,4‰ (с. Караджалово) до 49,4‰ (с.Драгойново).

Тенденцията е намаляване броя на населението на общината като цяло, в т.ч. и на общинския център. Причините за намаляване на населението на селищата биват миграциите. Броят на населението по населени места е различен - от 144 души за най-малкото село - Поройна до 2689 души за най-голямото село - Градина.

Отрицателната динамика на населението е свързана и с промени в неговата възрастова
структура. Очертава се ясна тенденция към застаряване - броят на лицата в под трудоспособна възраст намалява, увеличава се делът на трудоспособното и над трудоспособно население.

Възрастовата структура, за града е с относително благоприятни характеристики:
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Възможности за развитие на община Първомай 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.