Възможности за развитие на община Първомай


Категория на документа: Други


− 13% под трудоспособно население;

− 63% трудоспособно население;

− 24% над трудоспособно население;

За селата, обаче същите тези показатели са :

− 11% под трудоспособно население;

− 51% трудоспособно население;

− 38% над трудоспособно население.

Образователната мрежа се състои от 13 общински учебни заведения, едно държавно училище и 7 общински детски заведения. Образователното равнище на населението се развива в благоприятна посока. Наблюдава се абсолютно и относително нарастване на лицата с висше, полувисше и средно образования. Преобладаващата част от високо образованите лица са в гр. Първомай. С най-високо образование са заетите в административните и деловите учреждения, следвани от здравеопазването и образователните институции. В сферите на вторичния сектор преобладават хората със средно и средно-специално образование. В селата доминира делът на населението с основно и начално образование. Образователното равнище на населението е близко до средното за страната. Паралелно с това, както и в останалата част от страната, и тук се наблюдава увеличение на неграмотните.

На територията на община Първомай има три етноса - българи, турци и роми. Малцинствените етноси заемат 19,6% от населението на община Първомай. Селата Буково и Воден са заселени 100% с турско население.

4. Инфраструктура и екология

През България преминават два основни "Евро-азиатски" инфраструктурни коридори - коридор №10 - "Лондон - Калкута" и №8 - "Пътят на коприната - Бриндизи - Пекин". Тези коридори преминават надлъжно през страната, включително и през Първомай. С изграждането на магистрала "Тракия" европейски коридор №8 преминава извън територията на общината, но остава в непосредствена близост до нея. Същото ще се случи и с европейски коридор №10 - магистрала "Марица". Тази предстояща странична позиция на общината е недостатък и предимство. Недостатъкът е в сравнително по-ниските очаквани нива на урбанизация, последвани от по-ниски темпове на социално-икономическо развитие. Предимството се състои във възможността да се съхрани природата - днес качество, по-ценно от силно урбанизираните територии.

"Отместването" на основните инфраструктурни коридори, обаче не влияе на факта, че Първомай попада в центъра на т.н. "Оперативен триъгълник", който обхваща най-активната територия на Южен централен регион, очертан по върховете от Пловдив, Стара Загора и съградието Хасково-Димитровград - с икономически, териториален и демографски потенциал, равностоен на София. Това е важна предпоставка за равномерното балансирано развитие на Южен централен регион и страната като цяло.

Основната връзка на община Първомай със страната е чрез първокласен път Е80 София - Свиленград, а връзките със съседните области се осъществяват от третокласна пътна мрежа (шосето от Стара Загора през Чирпан за Асеновград и Смолян). Тези пътни връзки са и основните разпределители на транспортните потоци в общината. Разклоненията от тях принадлежат на общинската пътна мрежа, която обслужва населените места, разположени встрани от основната. На територията на община Първомай има изградена четвъртокласна пътна мрежа 110 км.

Автобусният транспорт в община Първомай се осъществява по транспортна схема разработена от Общината. Тя е отворена и има възможност за развитие при оформяне на пътникопоток.

През община Първомай минава жп линия №1 - ЖП коридор №10 - Сърбия -Турция (Ниш - София - Пловдив- Истанбул).

Изградената мрежа за НН- Ниско напрежение е 420 км. в общината. Има построени 78 ТП-Трафопоста. Електроенергийната система в община Първомай е добре развита и оразмерена да поеме много по-голямо натоварване, което би улеснило бъдещите консуматори и би стимулирало икономическото развитие.

Водните ресурси в общината са в рамките на нормалните, но малкото количество валежи, характерни за общината (средно-годишно 600 л./кв.м.), предполагат задължително интензивно напояване, което затруднява питейно-битовото водоснабдяване в някои населени места. Ценен воден ресурс са термоминералните извори в селата Драгойново, Бяла река и Леново. На територията на община Първомай има изградена канална мрежа за напояване от 125 км. с 18 броя помпени станции. Изградената водопроводна мрежа е 440 км. с 23 сондажни кладенци и 3 модерни помпени станции. Всички селища в общината са водоснабдени.

Изградената канализация в общината показва, че тя се намира под средното равнище за страната по обхванатите от канализация води. Тя покрива само 50% от гр. Първомай - кварталите Дебър и Любеново нямат канализация.

В община Първомай няма изградено причиствателно съоръжение от градско значение. Приоритетно място в строителните програми следва да заеме проектирането и строителството на Причиствателната станция за отпадни води.

Екологичната диагноза показва, че с малки и лесно отстраними изключения, общото състояние на околната среда, не само че не е пречка за развитието на всички сектори, но е предпоставка за тяхното развитие.

Проблемните аспекти са:

• Замърсяване на водите:

- Ядрото на общината - гр. Първомай няма пречиствателна станция за отпадни води;

- В населените места отпадните води се заустват без пречистване - директно в реките.

• Замърсяване на атмосферата:

- само за гр. Първомай - от автомобилния транспорт и прахово замърсяване от непочистени и неблагоустроени улици.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Възможности за развитие на община Първомай 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.