Възможности за развитие на община Първомай


Категория на документа: ДругиЕкологичен проблем е дейността на фирма "ADF" - за преработка на сурова вълна.

• Акустично натоварване на средата:

- отчита се в гр. Първомай - основно от ЖП линията, квартал Дебър и с. Бяла река, през
които преминава главен път Е80 - от автомобилния транспорт и към облекчаването му следва да се предвидят мероприятия в бъдещите териториални разработки.

• Радиационна обстановка:

- проведените изследвания не съдържат данни за наличие на радиоактивно замърсяване на почвите и водите.

• Замърсяване на почвите:

- Локализирано е в района непосредствено тангиращ първокласен път Е80 - подложен на екологичен риск от вредния ефект на автотранспорта. По път Е80 преминава интензивен поток от леки коли, товарен и пътнически автотранспорт с дизелова тяга. Замърсяването има локален характер. Изследванията на почвата показва, че основния екологичен проблем постъпва от акумулирането на оловото в повърхностния слой на почвата. Успоредно с оловното замърсяване, в резултат на изгорелите газове от автотранспорта и въздушния аерозол от микрочастици от износването на гумите формират допълнително замърсяване, не само с тежки метали, но и с други вредни газове.

• Третиране на отпадъците

Проблем за цялата територия на общината е третирането на твърдите отпадъци, които не се преработват преди крайното им депониране.

Не е изградена и внедрена система за разделно събиране на рециклиращи се отпадъци,
отпадъци от опаковки и масово разпространени опасни отпадъци.

Изграденото общинско сметище не отговаря на изискванията на националното и европейско законодателство. Нерегламентирани сметища са разпръснати за цялата територия на община Първомай, които освен преките последици, пречат и на добрия имидж на общината.

III. Състояние и тенденции в икономическото и социалното развитие на общината

1. Аграрен сектор

Земеделието е силно развито - 74% от територията на общината е заета от земеделски земи, като 79% от тях са обработваеми, а 21% са мери и пасища - предпоставка за развитие на животновъдството.

Основния дял от произведената земеделска продукция е предназначен за преработка и продажба, за разлика от други общини, където тя е основно от лични стопанства и предназначена за самозадоволяване.

В структурата на селското стопанство основното производство е на зърнени храни (пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед) - формиращи около 35% от приходите, следвани от тютюно производството - около 20%, животновъдството и др. През последните години се наблюдава развитие и разширение на традиционните за района трайни насаждения.

Животновъдство е относително добре развито, но все още преобладават животните в личните стопанства - при дребни производители, разпръснати в индивидуални стопанства с единици, рядко с десетки и по-вече глави животни. Само в единични ферми е налице концентрация на голям брой животни. По-голямо внимание се отделя на говедовъдството и малко на по-перспективите овце и кози. Община Първомай е най-големия производител на краве мляко в областта.

Районът на общината е земеделски и подходящ за развитие на интензивно селско стопанство. Проблем, както за цялата страна, е надребнеността на земеделските площи, което е пречка за интензивното им използване. В посока на преодоляването му са действащите потребителни кооперации в общината, както и изявения интерес от страна на едри арендатори.

Пазарът на земя в община Първомай не е развит. За разлика от други райони на страната, където и двете страни са пасивни, тук предлагането надвишава търсенето. Сделки стават за малки имоти, почти винаги с намерение за смяна на предназначението. Високите очаквания (вкл. от чужденци) са причина собствениците да се въздържат от сделки.

2. Горско стопанство

Горското стопанство е с екологично насоченост - поддържане на горите и ограничен добив на дървесина.Отказът от структурното значение на горското стопанство в икономиката на общината и фокусирането върху рекреационните функции на гората е положително явление, което следва да се подкрепя. Въпреки това, макар и в ограничени количества, нерационално е изнасянето на сурова дървесина за преработка в други територии.

3. Промишленост

Силно развита е преработващата промишленост (хранително-вкусова и преработка на тютюн).

Леката промишленост е представена от хранително-вкусов сектор, към който са включени консервната, тютюневата, маслодобивната промишленост и др. Най-голям обект тук е птицекланица "Дениз" със 190 работника.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Възможности за развитие на община Първомай 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.