Възможности за развитие на община Първомай


Категория на документа: Други


Текстилната и шивашката промишленост са сравнително добре застъпени и са разпръснати по цялата територия на общината. Химическата промишленост е представена от три предприятия.

Тежката промишленост е представена от "Авторемонтни заводи" АД и "Чугунолеене - инвест 97".

Добивната промишленост е практически закрита.. Отказът от уранодобивната промишленост и закриването на находищата е от изключително важно значение.

През последните години, макар и все още със скромен дял в общинската икономика с устойчиви темпове се развива строителството. Този факт говори добре за общината, защото след криза, подема в строителството е сигурен показател, че тя вече е преодоляна и икономиката излиза от нея.

4. Туризъм

Поради слабо развития до момента туризъм в община Първомай, наличната материална туристическа база е незначителна. Туризмът в общината е застъпен с 3 хотела и 1 туристическа спалня. В гр. Първомай има един хотелски комплекс - "България", частен семеен хотел "Чар" и мотел-ресторант "Европа", намиращ се край международен път Е80, южно от квартал Дебър. Туристическото дружество в Първомай - "Драгойна", стопанисва съвместно с общината хижа "Сини връх" (разположена в Новаковския балкан) с капацитет през летния сезон от 125 легла.

Туристическата инфраструктура в общината все още не е изградена. Наченки на тази инфраструктура има в с. Искра и отчасти в с. Буково. Спецификата на туристическата "индустрия" изисква нова изграденост, кадри и дислокация на дейностите в перспективните територии.

Туризмът в Община Първомай може да се превърне в един от основните елементи на икономическото развитие на общината. Богатството от природни и културно-исторически ресурси и атрактивното им представяне, информационната и маркетингова обезпеченост и ангажираността на местното население са предпоставка за привличане на поток от туристи към общината. Основни елементи на устойчивото туристическо развитие могат да бъдат селския, екологичния, ловния и риболовен и ваканционно-развлекателния туризъм.

5. Търговия и услуги

Търговията, с нейните високи нива на обслужване е представена в гр. Първомай. В населените места на общината, концентрация на по-разнообразни обекти се отчита в по-големите населени места: селата Градина, Горски извор, Бяла река, Виница, Искра.

Търговията в община Първомай е представена от множество частни заведения за обществено хранене, кафенета, магазини за хранителни и нехранителни стоки.

Наличието на близо 1000 регистрирани еднолични търговци с разнообразен предмет на
дейност, препятства точното определяне на броя заети във вторичния и третичния сектор. Затова в отраслите на материалното производство се приема, че работят около 40% от общо заетите.

6. Неправителствени организации

На територията на община Първомай има няколко неправителствени организации в областта на спорта, младежките дейности и др. По-голямата част от неправителствените организации са неработещи, нямащи собствен офис и офис-техника, използващи помещения от общинския сграден фонд.

7. Развитие на човешките ресурси и созиалния сектор

В социалната инфраструктура - държавното управление и отбраната са 100% обществени. От останалите обслужващи дейности, единствено в образованието и здравеопазването все още преобладава общественият сектор. Всички останали дейности са в частния сектор.

Инфраструктурата на образованието в община Първомай е представена от:

- средно общообразователно и средно специално училище - в гр. Първомай;

- основни училища - в гр. Първомай и по едно в селата Градина, Дълбок извор, Искра, Бяла река, Буково, Езерово, Виница, Караджалово, кв. Дебър;

- начални училища - в селата Езерово, Воден, кв. Любеново;

- детски заведения - самостоятелни на територията на града и несамостоятелни в селата Дълбок извор, Искра и Езерово.

Инфраструктура на здравеопазването покрива територията на цялата община:

- основни обекти на здравеопазването - многопрофилна болница, медицински център и стоматологична помощ, както и болшинството лекарски и стоматологични индивидуални практики са концентрирани в гр. Първомай;

- за обслужване на селското население са разкрити 9 селски здравни участъка - в кв. Дебър и селата Караджалово, Езерово, Бяла река, Брягово, Дълбок извор, Татарево, Градина и Искра;

- на територията на общината действа една детска ясла с 36 места в гр. Първомай. В общината е изграден и действа един старчески социален дом с 60 места.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Възможности за развитие на община Първомай 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.