Възможности за развитие на община Първомай


Категория на документа: ДругиВизията за развитие на община Първомай в следващите 8-10 години гласи следното :
"Община Първомай - район за интензивно развитие на земеделието, преработващата и лека промишленост"

Постигането на тази визия, ще стане чрез съчетаното, последователно и едновременно
действие и изпълнение на набелязаните приоритети-цели, подцели и мерки, описани по-долу в изложението.

Приоритет 1 - Развитие и усъвършенстване на инфраструктурата

Главна цел: Изграждане на съвременна инфраструктура

Подцел 1.1: Развитие на пътната инфраструктура в община Първомай

Мерки:

1.1.1 Реконструкция и разширение на моста на р.Марица;

1.1.2 Ремонт на пътищата Драгойново-Беково и Езерово-Бяла река;

1.1.3 Рехабилитация и преасфалтиране на уличната мрежа в гр. Първомай;

1.1.4 Реконструкция на пътя Брягово - Искра;

1.1.5 Преасфалтиране на уличната мрежа в селата на общината;

1.1.6 Строителство на пътя Искра - Новаково - Съвместно с община Асеновград;

1.1.7 Рехабилитация на пътя Първомай - Димитровград - съвместно с община Димитровград.

Подцел 1.2 - Развитие на канализационната мрежа в община Първомай

Мерки:

1.2.1 Изграждане на ПСОВ в гр. Първомай;

1.2.2 Изграждане на канализационна мрежа и МПСОВ в с. Градина;

1.2.3 Изграждане на канализационна мрежа и МПСОВ в с. Дълбок извор;

1.2.4 Изграждане на канализационна мрежа в кв. Любеново;

1.2.5 Изграждане на канализационна мрежа в кв. Дебър;

Подцел 1.3 - Развитие на водоснабдителната мрежа в община Първомай

Мерки:

1.3.1 Изграждане на водохващане с помпена станция с.Буково;

1.3.2 Доизграждане на водонапорен резервоар - "Чолак баир" за гр. Първомай;
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Възможности за развитие на община Първомай 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.