Възникване и постижения на Европейската класическа аналитична традиция


Категория на документа: Други


 Глава II.
ВЪЗНИКВАНЕ И ПОСТИЖЕНИЯ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КЛАСИЧЕСКА АНАЛИТИЧНА ТРАДИЦИЯ

Наченки на аналитичните усилия в Европа се откриват през епохата на гръцката Архаика (13-8 век пр.Хр). Главното и постижение е създаването на космологичния анализ. Технологията, по която твори мисълта, е "колективният размисъл". Аналитичният "колективният размисъл" ражда мита, което е първото трайно мисловно образувание. Положителното в творенията тласка напред развитието на човешкия ум и чувства, но разбира се се откриват и големи дефекти. Основните слабости на "колективният размисъл" са следните: 1) смесва изстината с измислиците; 2) Древният човек разчита все още на "Божествено съдействие" (Зевс).; 3) Все още се търси идеала за живота на земята в несъществуващ свят- горе на Олимп.; 4) Легендарният анализ няма конкретни автори.

Легендарния анализ помага за развитието на човечеството, но спъва индивидуалната еволюция на личността. Начинът на живот на хората се изменя и човек осъзнава, че трябва да промени принципите на анализа си, както и технологията за него чрез отдръпване на вниманието си от света на боговете и насочването му към реалното робовладелческо общество. Така се ражда диалогичен тип анализ. При диалогичния анализ се води диалог само между двама души, самостоятелно и независимо мислещи един от друг. Приносите са обвързани с диалозите на Сократ с умни хора, описани в Платоновата "Дървава" и са следните: подмяна на технологията на анализа- "двустранен диалог" с друг умен човек, с когото да си сравнят знанията и да открият своя истина.; формират първите реални представи за случващото се в класово робовладелското общество; замества мита с "идеята".Появява се трактатът, "теорията", "човешката мъдрост", "епистемологията".поява на нови методи- "изследване", "наблюдение" и "сравнение". "дедукция".Ражда се "аргументът, авторското аналитично мислене. Диалогичният анализ ражда културата на цивилизованото общество и дисциплинира човешкото политическо мислене и го подготвя да извърши първата истинска културна революция в историята на Европа, реализирана от древните гърци. Най-важните продукти на революцията са:1)появата на писмеността и 2) появата на книгата. Впоследствие се появява аналитичните школи (Платоновата академия в Атина).Но след 300-годишна употреба диалогичният анализ започва да показва своите слабости, белезите за които са следните: реалистичен, но енциклопедичен тип анализ, повърхностен; недостатъчно продуктивна работа; истината може да остане неизяснена; цената на носителите на информация е много висока (папируси и пергаменти).

Третият фундаментален пласт в европейската налитична традиция е представен от творческия "автрорски анализ". Той дава най-значими приноси в древността от 4 в.пр.Хр до 4 в. от н.е. За баща -родоначалник се смята Аристотел.Творческият авторов анализ е по-целенасочен, по-специализиран,по-задълбочен, продукт на по-зрял човешки разум. Аристотел формулира три закона, с които се обогатяват възможностите за доминиране на логиката в аналитичната мисъл и полагат основите на аналитичната мисъл:
А. "Законът за тъждеството":"Всяко нещо е тъждествено на себе си".
Б. "Законът за непротиворечието":"Невъзможно е каквото и да е едновременно да се утвърждава в нашите мисли и в същото време и отношение да се отрича".
В."Законът за изключеното трето":"От две противоречиви твърдения, едното е необходимо неисстинно и се изключва възможността за трето истинно твърдение".
През втория подпериод се основава на "За Държавата" на Цицерон .Цицерон дискутира с най-знаменитите мъже на света-хора, които не само знаят всички истини за политиката, но и са прилагали тези истини в практиката. Римският анализ установява прости истини и ги обобщава. Резюмира приложените безспорни политически мъдрости при управлението на целия тогавашен цивилизован свят. Римляните са в състояние да открият "съвършеното" в политическото действие. Благодарение на анализа постигат практически резултат в областта на политиката-първи успяват да завладеят и обединят целия тогавашен цивилизован свят(създават знаменитата Римска империя).
Класическият европейски политически анализ дава най-богати плодове до налагането на християнството за господстваща религия в Римската империя.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Възникване и постижения на Европейската класическа аналитична традиция 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.