Възникване на философията


Категория на документа: Други


 Възникване на философията

Трябва да се прави разлика между науката философия и ежедневното стихийно философстване .Науката борави с ясни карегории ,понятия, опитва се да обясни всичко,което е неин обект . Стихийното философстване се базира на личен опит ,то е свързано със знания и стереотипи възприети от околните или достигнати в собствения живот. Философията е продукт на общото развитие на конкретна страна в конкретно време, тя е специфичен израз на интереси и потребности на реално съществуващи хора и социални групи.Има 3 осн. възгледа за възникване на философията.
традиционна- според нея древната философия е целокупно човешко знание. Според тази гледна точка ф-ята произтича от познанието ,а древните философи са били енциклопедисти.По- късно с развитието на материалното производство се обособяват различни науки и научни области .Тази гледна точка се нарича още познавателна.
митологична-според нея философията произтича от митологията, но древната митология се преосмисля чрез разума.
диалектична- наука за развитието ,което се дължи на различните тенденции.Според тази гледна точка ф-ята е синтез м/у древната митология и зараждащия се тогава опит.От митологията взима стремежа към обобщаване на картината за света, а от точните науки жзима стремежа към вярно, обективно и точно знание. В самата ф-я съществува спор дали тя е типична наука щом не дава еднозначни отговори..Тя мироглед и знание за света едновременно. Занимава се с най-общите закони по които се развиват природата, обществото и човешкото мислене.

Осн. философски въпрос има две страни;
Кое е първичното? -духа или материята и Познаваем ли е света?
В зависимост от отговора на първата страна на осн. фил-и. въпрос осн . философски школи са;
философски материализъм- според него материята е в основата на всичко и тя е първична.
античен ,наивен материализъм- в него философите свеждат многообразието в целя свят до един конкрете вид материя -вода,огън ,въздух.
метафизически- според него източника за развитие на материалния свят е извън материята
диалектичен - нещата в заобикалищия ни свят се саморазвиват на базата на противоположностите заложени в тях.
Според философския идеализъм съзнанието твори света , то е първично. Има два вида идеализъм обективен - съзнанието ,което създава света е извън материята ,то съществува вън и независи от желанието и волята на хората. Другия вид е субективен- съзнанието , което създава света е на конкретния индивид.
Според отговора на втория въпрос школите са 3 типа;
гностици- според тях светът е познаваем ,може да бъде опознаван и управляван
скептици- съмняват се в познавоемостта на света
агностици - светът е неопознаваем
С развитието на ф-ята възниква и още един трети въпрос за смисъла на човешкия живот.
Особеностите на философското знание са ,че то не открива конкретни факти ,а само тълкува и осмисля вече съществуващите. Философското знание започва там ,където свършва очевидното. Друга особеност е ,че ф-ята формира понятие за нещата , занимава се с осн. въпроси и предлага различни тълкувания.Тя по скоро задава въпроси отколкото да дава
отговори. Философското знание се гради на противоречия.
Философията има няколко функции; гносеологическа - възниква от питането и се стреми да достигне до същността на нещата, практическа- обслужва човешката практика и дейност, мирогледна - помага на човека да разбере своето място и предназначение , методологична - дава на другите науки най- общите насоки за изследване на света, саморефлексивна - изследва собствените си задачи и предмет , самоанализира се.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Възникване на философията 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.