Възникване на одита


Категория на документа: Други


 Независим Финансов Контрол

Доц.д-р Генов

Тема № 1

Възникване на одита

Възниква в дълбока древност,а исторически той може да бъде проследен като отделни контролни дейности в Египет,Месопотамия и т.н.Развитие получава в средните векове в Европа,където е съществувала практика за потвърждаване правилността на сделките на търговците от лица с безупречна репутация.Великобритания се сочи като родина на одита.Като одита,провеждан по същото време,той се отличава с няколко особености:

1.той се провежда публично

2.по това време е имало малко грамотни хора,които са умеели да четат и пишат и по тази причина той се е осъществявал под формата на изслушване на счетоодните отчети,прочетени от ковчежниците в присъствието на управляващите длъжностни лица и граждани.

Занаятчиите са били обединени в съюзи,като изслушването на отчетите е извършено пред членовете на съответния съюз.

Одиторите са завършили с думите "изслушано от долуподписаните одитори"

В 1862 год.в Англия се въвежда задължителната одиторска проверка в закона за английските компании в края на всяка година.Практиката се пренася и в другите европейски страни-Германия, Франция, Италия, Австрия, Унгария,Русия и други.

2.Развитие на одита в САЩ

Одиторската практика се развива от непосредствено влияние на британската практика.На федерално ниво през 1887 год.се създава американски институт на дипломираните счетоводители.И с първите федерални закони за ценни книжа и борсовите операции / 1934 год./се въвежда задължение счетоводните отчети на дружествата,чиито акции се котират на борсата да се представят за проверка на независими одитори.По-късно се въвеждат задържителни проверки на ГФО на акционерните дружества.

3. България и независимия финансов одит

Разделя се на 3 етапа :
> 1931 год. - 1948 год.

В този период в България съществува професионална организация на счетоводителите,наречена Съюз на счетоводителите в България.Икономическата криза и последвалите фалити на предприятията,банки и застлахователни предприятия изискват сигурност в търговския оборот.С цел подпомагане намаляването на влиянието на кризисните явления в стопанството възниква идеята за създаване на държавен обществен орган,под чието ръководство да се извършва независим финансов одит.Със съдействието и прякото участие на съюза на счетоводителите в България през 1931 год.се създава Институт на заклетите експерт-счетоводители.
> От 1948 до 1949 год.

През 1948 год.институтът та заклетите експерт счетоводители е закрит,а имуществото му е национализирано от държавата.
> От 1949 год. до 1989 год.

В условията на социалистическиобществени отношения съществуването на институции,свързани с независимия финансов одит,както и упражняването на професията,се прекратява.
> От 1989 год.до момента

В страната се извършва пазарна реформа,променя се политическото и обществено-икономическо статукво на стопанските субекти.Възниква частен бизнес и раздържававяне на активите на държавата.Товва налага нова законова уредба на счетоводството.

През 1991 год.Великото народно събрание приема закон за счетоводството,който влиза в сила от 01.04.1991 год.институцията на незафисим финансов одит / НФО /е уредена в гл.8 от закона.Със чл.52 от закона за счетоводството е утвърден правилник на дипломираните експерт-счетоводители.

На 16.12.1991 год.се създава професионална организирана асоциация на дипломираните експерт-счетоводители в България,която съществува до 1996 год.Нейн правоприемник е Институтът на дипломираните експерт-счетоводители / ИДЕС /.
> 1993 год. - беше изработен професионално етичен кодекс на дипломираните експерт-счетоводители

През 1994 год.от органите на ИДЕС е създадено ръководство по одитиране.

През 2001 год.беше приет Закон за незафисим финансов одит / НЗФО /,който от 01.01.2002 год.влиза в сила.От 01.07.2003 год.у нас се прилагат международните одиторски стандарти / МОС /.

Тема № 2
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Възникване на одита 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.