Взаимодействие по защита от домашно насилие


Категория на документа: ДругиАКАДЕМИЯ
НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Гр.София

Факултет "ПОЛИЦИЯ"

КУРСОВА РАБОТА
по "МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ"
на тема:
"Взаимодействие по защита от домашно насилие"

Изготвил: Проверил:
Христо Константинов Иванов доц. Марчо Марков
Факултет "Полиция"
Специалност "ПА"
Фак.№ ПА 4568
Степен: "Магистър"

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е:

Увод.

1. Понятие за домашно насилие.

2. Мерки срещу домашното насилие.

3. Роля на държавата при осъществяване на защита срещу домашното насилие.

4. Производство по налагане на мерки за защита от домашното насилие.

5. Изпълнение на заповедта за защита.

6. Взаимодействие на органите на държавната власт и юридическите лица.

7. Функции на МВР при изпълнение на мерките за защита от домашното насилие.

8. Резултати.

Заключение.

УВОД

За първи път внимание към домашното насилие е обърнато от движенията за правата на жените. Феминистки движения през 70-те години на ХХ-ти век, са силно обезпокоени за това, че много жени са били бити от съпрузите им. Появяват се множеството фондации и центрове за настаняване на насилени жени.

Имайки предвид "Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи - /1950 год./ и протоколите към нея, "Европейската социална харта" - /1961 год./, "Конвенцията за действия срещу трафика на хора" - /2005 год./ и "Конвенцията на Съвета на Европа за защита на децата срещу сексуална експлоатация и сексуално насилие" - /2007 год./, на 11.05.2011 год., в гр.Истанбул /Турция/, беше приета Нова "Конвенция на Съвета на Европа за предотвратяване и борба с насилието на жени и домашното насилие". Съгласно този документ, държавите - членки на Европейския Съюз, се задължават да представят на председателя на ЕК периодични доклади, за предприетите от тях законови и други мерки за изпълнението на Конвенцията.

Близо една трета от всички държави в света променят законодателната си уредба и регламентират начина за защита от домашно насилие. България също е сред тях.

"ЗАКОН за защита срещу домашното насилие" в Р България, е приет от Народното събрание и обнародван в ДВ, бр. 27 на 29.03.2005 г. Целта на закона е да уреди правата на лицата, пострадали от домашно насилие, да регламентира мерките за защита и реда за тяхното налагане, както и отговорността на извършителя. Изпълнението на Закона се възлага на министерски съвет.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Взаимодействие по защита от домашно насилие 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.