За изграждане на верига от бензиностанции на фирма от Пловдив


Категория на документа: Други


- На всички бензиностанции ще се продават следните видове горива: бензин А-92 H; бензин А-95 Н; бензин А-98 Н;
- евро дизел;
- газ пропан- бутан;
- нов безоловен бензин Energy Extra 92+
- съвременен безоловен заместител на бензин А 91
- Energy Extrа безоловен 95 е безоловен бензин, създаден в резултат от прилагането на най- модерните технологии в областта на добавките за горива.
- Моторни масла за леки автомобили.
- Моторно масло за дизелови двигатели на леки автомобили.
- Моторни масла за товарни автомобили.
- Масла за предавателни кутии .
- Течливи масла / флуиди за автоматични предавателни кутии/.
-Термостабилни хидравлични масла за високопроизводителни хидравлични устроиства. Могат да се използват също като трансмисионни масла в трансмисии с челни колела като циркулационни смазочни масла в плъзгав и ролков лагер.

- Грес.

9. МАРКЕТИНГОВ АНАЛИЗ

След демократичните промени в България, отрасълът започва своя постепенен преход от изцяло държавен към частния сектор. От обстойно направения анализ на пазара става ясно, че предлаганите от "Пенев и Ко Ойл" услуги са обект на интерес на преобладаващата част от населението, т.е. всички са заинтересовани от този вид услуги. Хората, които проявяват интерес към дейността на фирмата са от всякакви възрастови групи. Пазарът е сегментиран по географски, поведенчески и демографски признак.

Вторият признак, според който се извършва сегментация на пазара е поведенческия. Тук от важно значение е различното отношение на хората към пътуването. Дружеството се насочва към онази част от потребителите, които са обвързани с ползването на транспорт и транспортни услуги.

Пазарът се сегментира и под въздействието на демографския признак. Дружеството упражнява своята дейност в сферата на услугите, а потенциалните клиенти са хора на различна възраст и съответно с отличаващи се лични данни. Демографската характеристика е в основата на всяка оценка на потенциалния пазар, структурата на потреблението и потребителските привички.

Според фактора възраст населението се дели на възрастови сегменти, които се характеризират с ясно диференцирани особености на купувачите и потребителите във всеки един от тях. Фирма "Пенев и Ко Ойл" обхваща предимно следните възрастови групи:

- от 18 до 28 години ;

- хора над 40 години;

Останалите клиенти на фирмата, които не попадат в тези възрастови групи са по-малко на брой.

Анализ на конкуренцията

Според направеното проучване "Пенев и Ко Ойл" има много конкуренти на регионалния и местния пазар. Това не дава възможност на дружеството да формира само цената на услугите, а е необходимо съобразяване с пазарното търсене, конкуренцията и направените разходи. Наличието на конкуренти налага повишаване на качеството на предлагания до момента продукт, което от своя страна да доведе до отдифиренциране на фирмата и фирмената марка. Повишеното качество е добра основа за установяване на фирмата на пазара и реализиране на икономическа печалба.

Анализ на състоянието на икономиката

Относително стабилното икономическо състояние на страната оказва влияние върху дейността на дружеството най- вече с високия дял на ползващи лични автомобили и добрата покупателна способност на населението. Със създаването на дружеството се откриват нови работни места, което оказва благоприятно влияние за развитието на икономиката на регионално равнище.

10. МАРКЕТИНГ МИКС

Като естествен резултат от непрекъснатото развитие на човешката цивилизация постоянно се появяват нови потребности на хората, които изискват и нов производствен потенциал. Появата на даден продукт на пазара се свързва с огромни рискове за предприемача, тъй като днес е по-лесно да произведеш отколкото да продадеш. Затова е много важно един бъдещ производител да се ориентира правилно в избора си на продукт, който да произвежда, съобразявайки се с търсенето и конкуренцията.

Фирма "Пенев и Ко Ойл" функционира в сферата на търговията и услугите, които също са вид продукт. Продуктът се изразява в някаква дейност, която носи полза или удовлетворение на този, който има потребност от нея. В конкретния случай дружеството предлага търговия с горива и моторни масла с добро качество и ниски цени. Именно от това "Пенев и Ко Ойл" очаква да покрие разходите си и да извлече икономическа печалба. В началото на дейността дружеството извършва точно един вид услуга- търговия с моторни масла. Като дългосрочна цел се предвижда разширяване на асортимента от предлаганите услуги, тъй като това е една от най- важните предпоставки за развитието на всеки бизнес.

Използвайки услугите на "Пенев и Ко Ойл" клиентите бързо и безавариино ще достигат до желаното от тях място и заедно с това се наслаждават на едно комфортно пътуване с добро обслужване и отношение.

Ценова политика

За всеки предприемач появяването му на пазара е свързано с очаквания за добра печалба, покриваща направените разходи и носеща допълнителни приходи за дружеството. За образуването на цената на предлагания продукт или услуга влияние оказват не само извършените разходи, но също и пазарната ситуация в момента - търсене, предлагане, конкуренция. Използваният метод на ценообразуване на предлаганата от "Пенев и Ко Ойл" услуга е метода на разходите в комбинация с известно съобразяване с конкуренцията. Цената се определя в зависимост от направените разходи, а също и от това колко са готови да заплатят потребителите.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
За изграждане на верига от бензиностанции на фирма от Пловдив 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.