За изграждане на верига от бензиностанции на фирма от Пловдив


Категория на документа: Други


Дистрибуционна политика

Предлаганият от "Пенев и Ко Ойл" продукт е вид услуга, имаща за цел задоволяването на потребностите на хората. Затова и връзката производител - потребител е взаимна и доста сложна. За да бъдат задоволени потребностите на клиентите те използват предлаганата от нас услуга. Дружеството разполага с голяма магазинна мрежа и по този начин само ще дистрибутира предлаганите нови асортименти. Отсъствието на посредници в директните канали за реализация на предлаганите услуги е от полза за дружеството не само поради спестените разходи за плащане на комисионни, но също и от факта, че фирменият мениджмънт може ефективно да контролира всички дейности в директния канал за дистрибуция - без използването на услуги на посредници.

Друго предимство е непосредствения контакт с потребителите, който увеличава възможностите за получаване на достоверна информация за потребителските оценки и възприемане услугите на организацията.

Рекламна политика

За осъществяване на комуникационната политика дружеството използва няколко различни рекламни канали. Фирмата отделя значителен рекламен бюджет от основния капитал. Това е необходимо, защото конкуренцията в отрасъла е голяма. Именно с помощта на интензивна въвеждаща реклама се добива голяма известност сред широк кръг потребители.

Използват се различни рекламни канали като телевизия, радио, местната преса, интернет, рекламни плакати, дипляни, брошури и др., пускани по пощата, раздавани на случайно подбрани хора и др.

Най- голям е дялът на телевизията, радиото и местната преса в рекламната кампания, която провежда фирмата, благодарение на огромната си въздействаща сила върху голяма част от потребителите на услугата. За тази цел се отделят средства за пускането на реклама по регионалните кабелни телевизии. Поради факта, че има хора, които не могат да си позволят да имат кабелна телевизия, а са много тези, които предпочитат слушането на радио пред гледането на телевизия се предвижда заделяне на средства за радио- реклама по регионалните станции.

За осъществяване на комуникационната политика се използват и специално изготвени рекламни печатни издания като диплянки, листовки, брошури. Те дават възможност за най- пълно и изчерпателно описание на услугите и оказват трайно влияние върху адресатите.

В интернет се съставя web страница на фирмата. Там се дава информация за нея, за персонала, предстоящи промоции, цени на услугите и какво представляват самите услуги. На страницата на видно и централно място е посочен телефон и e-mail за оплаквания на клиенти.

За стимулиране на продажбите се предвижда отстъпка от 5% от цената на услугата за редовните клиенти. Освен това се предвижда предлагането на абонаментни карти за отстъка. Картата е валидна за срок от 1 година. В обектите ще се предлагат кафе, безалкохолни напитки, сладки неща и сандвичи. Като странична дейност това носи допълнителни приходи на фирмата. За осъществяване на връзки с обществеността се предвиждат интервюта в местните медии. По този начин се дава по- обемна информация, налага се фирмения стил, чрез което се постига трайно въздействие върху клиентите.

11. ОЦЕНКА НА РИСКА

За всяко дружество, независимо от това дали е новосъздадено или вече утвърдило се на пазара съществуват множество рискове, които затрудняват свободното развитие на дейността. Рискът по своята същност представлява опасност от бъдеща вреда. Съществуват различни фактори, които определят възможността от появата на риск, някои от които са: природата, състоянието на икономиката и обществото, едноличното стопанство, отделния човек, техниката.

В конкретния случай дейността на "Пенев и Ко Ойл" е застрашена от риск преди всичко от следните фактори: природата, човека и състоянието на икономиката и обществото.

Важен фактор, който може да окаже отрицателно влияние върху дейността на "Пенев и Ко Ойл" и да я постави в условията на риск се явява състоянието на цялата икономика и обществото. Ако ръстът на инфлацията се покачи, това би довело до намаляване на покупателната способност и жизнения статус на населението. В резултат на високата инфлация страната навлиза в условията на криза, а това от своя страна оказва влияние върху търсенето на продуктите на фирмата.

Възможната човешка грешка излага фирмата и неините клиенти на риск, затова фирмата застрахова имуществото си. За да предотврати риска от евентуални загуби и фалит, дружеството поставя на управленските постове хора, притежаващи необходимите за подобна длъжност лични качества, умения и образование.

12. ФИНАНСОВ ПЛАН

"Пенев и Ко Ойл" е дружество, което се основава от двама съдружника. Основният капитал се формира от вноските, с които съдружниците влизат в дружеството, а те са с обща сума 880000 лв. Като новосъздадена фирма "Пенев и Ко Ойл" се ограничава в само в търговска дейност- продажба на моторни масла. В бъдещ план се предвижда разширяване на предлаганите услуги- създаване на мрежа от бензиностанции и газ- станции. Финансовите анализи на предходните години са с положителен баланс и са една много добра предпоставка за развитие на новата дейност. Част от извадките на финансовите отчети на фирмата са представени в края на настоящия бизнес- план в Приложения № 1,2,3 и 4.

ЛИТЕРАТУРЕН ОБЗОР:
1. НОВИ МАРКЕТИНГОВИ РЕАЛНОСТИ И ЗАДАЧИ ПРЕД УПРАВЛЕНИЕТО НА БИЗНЕСА , КУЗМАНОВ, Г., ПЛОВДИВ, 2005.
1. ЕФИКАСНО РЪКОВОДСТВО, СОФИЯПРЕС, 1999Г.
2. HTTP://DIR.DIR.BG/17/238_OR3_OF0.HTML
3. ОБЩА ТЕОРИЯ НА ПАЗАРНОТО СТОПАНСТВО, ТРАЙЧО СПАСОВ, ПЛАМЕН ПАШОВ.
4. МАТЕРИАЛИ ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ "ПЕНЕВ И КО ОЙЛ"

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Резултати от дейността Приходи от дейността

През 2009 година консолидираните приходи от дейността на Групата нарастват до 1,761 млн. лв. (900.4 млн. евро)., което представлява увеличение от 26.6% в сравнение с 2008 година. В следващата таблица е представено изменението на размера на реализираните приходи през периода 2007 - 2009 година както за Групата като цяло, така и по отделни бизнес сегменти.

2009
2008
2007
Приходи от продажбиСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
За изграждане на верига от бензиностанции на фирма от Пловдив 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.