За въздействието на лидерския стил върху работната мотивация


Категория на документа: Други


За въздействието на лидерския стил върху работната мотивация
Съдържание:

1. Въведение

2. Лидерство и лидерски стилове

2.1. Историческо развитие
2.2. Дефиниция
2.3. Властта като основа на лидерството
2.4. Лидерски стилове

3. Мотивация

3.1. Теория за мотивацията на Маслоу
3.2. Теория за мотивацията на Херцберг

4. Влиянието на лидерския стил върху мотивацията

5. Заключение

6. Литература

1. Въведение
В днешния свят на глобализация, жестока конкуренция и масова консумация повишаването на ефиктивността на човешката продуктивност е решаващ и водещ фактор. Кои са факторите, които биха повлияли положително на човешкото поведение, като допринасят за повишаване на успеваемостта? Индивидите се нуждаят от стимули, за да повишат продуктивността си. Те биват материални или нематериални. Един от нематериалните стимули са начинът и качеството на ръководството.
Iowa експеримантът на Левин от 1938-1940г. доказва значимостта на лидерството и ръководството като фактор, оказващ пряко влияние върху поведението на подчинените. В рамките на експеримента Левин поставя групи от ученизи под опеката на различни лидери, като цели да покаже влиянието на авторитетните фигури върху поведението на групата. Левин е от еврейски произход и резултатите от проучването са особено значение за емигранта. Първоначално експериментът, провокиран от режима на Хитлер, се стреми да покаже влиянието на стила на ръководство върху индиввиди и групи, но в последствие той дава сведения и за влиянито на ръководния стил върху продуктивността и ефективността в работна среда. Кох и Френч провеждат по-късно подобен експеримент в индустриална среда.
Емпиричните данни сочат, че продуктивността на отделния индивид зависи пряко от ръководството му в групата. Следователно лидерският стил може да се окаяестви като "ключа за повишаване на продуктивността на отделния работник". Множество концепти и теории потвърждават и доразвиват тази мисъл. Настоящата работа ще представи няколко такива и ще покаже връзката между лидерски стил и мотивация.

2. Лидерство и лидерски стилове
Щайрер установява , че в областта на социалните науки няма друга тема, която да е изследвана така интензивно и задълбочено, както темата за лидерството. Само наръчникът "Handbook of Leadership" съдържа 7500 източника, по-голямата част от които са трудове разработени в САЩ.

Важен факт е и съществения превес на теоретични разработки на фона на емпиричните експерименти.
Следващата част от работата ще представи историческото развитие на теориите за ръководство и лидерство и ще даде дефиниция на понятията. На базата на тази информация ще бъдат представени някои основни лидерски стилове.

2.1. Историческо развитие

Още през 800г. пр. Хр. можем да открием размисли на тема ръководство и лидерство в трудовете на Омир. Аристотел разработва подробно темата в периода около 450г. пр. Хр. Той описва управленска структура басирана на разделението на труд, включваща земевладелеза, съпругата му, уредник, свободни граждани, наети като служители и роби. Гръцката Oikonomia предвижда поощряване на робския труд чрез повишаване на дажбите храна и вода и/или предоставянето на облекло. Въпреки това мнението, че робите трябва да бъдат насилствено принуждавани да се трудят, е общоприето.
Подобно на гърците римляните развиват своята "Scientia Imperandi". Учени като Цицерон предвиждат лидерство и ръководство на робите посредством насилие и наказания. Други пък развиват конзепти, които обхващат ненасилствени действвия, които поощряват чрез привилегии като лечение при болест, почивни дни или дори възможност за освобождаване от робство. Подобни възнаграждения трябва да стимулират лоялността спрямо господарите.
Този управленчески стил на насилие и наказание надживява Античността и властва през Средновековието до началото на Новото време, като останки от неговото вляние могат да бъдат забелязани и до днес в съвременното военно ръководство. Чудесен пример за това, че насилственото управление е общоприето в тъмните векове е творбата на Макиавели "Владетелят".

С началото на индустриялизацията и напредващото разделение на труда се ражда новата позиция на ръководителя, които не е собственик на организацията. Ръководството се отделя от капитала. Интересен принос в областта на лидерството и ръководството представлява разработката на сър Галтон "Hereditary Genius". Тя е посветена на наследствеността на управленческите качества. В последствие Зигмунд Фройд също работи в тази насока и постулира генетично зададената управленческа дарба.
В началото на ХХв. индивидът и неговите психологически потребности става основен обект на научни изследвания. Хуго Мюнстерберг издава своя труд "Психологията и индустриалната работоспособност" и разработва т.нар. психотехники. В следствие на това социалните групи в рамката на организацията излизат на преден план в научните изследвания. По време на експеримента Hawthorne за пръв път емпирично е доказано, че интерсът на околните към работата на индивида води до повишаване на продуктивността. Благодарение на това откритие успеваемостта на индивида вече не се обуславя единствено от неговите възможности, а и от интеракцията му с ръководството и работната група.
През следващите години практически ориентираните разработки в областта на ръководството и лидерството поставят индивидът все по-неотлъчно в центъра на научната дейност. През 60-те години се раждат значимите мотивационни терии на Маслоу, Макгрегор и Херцберг.
Актуалните течения обхващат както утвърдени теории от началото и средата на ХХв., така и модни тендензии като напр. Management-by- техники като Management-by-objectives или Management-by-motivation.

2.2. Дефиниция
Лидерство и ръководство: Дефиницията, предложена от Бенис описва лидерството като: "Процес, чрез който един агент предизвиква желаното поведение у подяинените си." Това определение дава основна насока, но не прецизира наяина на осъществяване на дадените взаимоотношения.

Холандер в една от своите публикации изразява мнението си за лидерството определяйки го като: "Наличието на определено взаимоотношение на влияние между двама и повече човека". Концепцията на Холандер за лидерство е много обширна, тъй като в този обсег могат да попаднат много видове взаимоотношения, дори и не пряко свързани с лидерството.
Идеята за лидерството като ръководство се разглежда при Фидлер. Според неговото схващане то представлява "направляване и координиране на работата на екипните членове".
Мертън в своето изследване на природата на лидерския феномен го определя като "Междуличностна връзка, при която съобразяването с другия идва по необходимост, а не по принуда".Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
За въздействието на лидерския стил върху работната мотивация 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.