Защита и хуманно отношение към конете


Категория на документа: ДругиТракийски университет
Аграрен Факултет
Стара Загора

РЕФЕРАТ

по
"Практика по конен спорт"

на тема
"Защита и хуманно отношение към конете"

Основните изисквания за благополучие и комфорт при конете е да се прилага такава система на отглеждане, която да е съобразена и подходяща за техния физиологичен комфорт и здравословно състояние, както и да се осигурява квалифицирани грижи и добро отношение към животните.

Конете са стадни животни, които предпочитата да живеят в групи и са животни, които са привикнали към контакта с човека. Ако те се отглеждат индивидуално то тогава имат нужда от по-чести контакти с тези, които ги обслужват. Дори, когато конете се отглеждат групово, отношението на човека към тях трябва да бъде съобразено с индивидуалните особености на всяко животно. Отношението на хората, отговорни за отглеждането на конете е ключов момент при осигуряване на тяхното благополучие без значение каква система или технология на отглеждане се прилага. Допълнителното им обучение и повишаване на квалификацията е задъжителен момент от доброто управление на фермата и осигуряване благополучието, комфорта и хуманното отношение към конете.

Правила за благополучието, комфорт и хуманно отношение към конете при пасищно отглеждане:
1. По време на пасищно отглеждане конете трябва редовно да бъдат под наблюдение от хората, които се грижат за тях, за да се предотврати или коригира възникването на неблагоприятна ситуация, застрашаваща тяхното благополучие и здраве.

2. Броят на животните трябва да бъде съобразен с площта на пасището, количеството тревен фураж, което може да осигури тази площ и възможността животните да се движат и почиват без ограничение. През зимата и сухите летни месеци трябва да се осигури допълнително подхранване на конете.

3. На един кон трябва да се осигури от 3 до 6 dka средно продуктивно пасище ако той се отглежда изцяло пасищно. Ако пасищата са ограничени като ресурс или се предвижда увеличение броя на животните, трябва да се осъществи правилна ротация на отделните парцели.

4. Конете по време на паша често са застрашени от отравяния поради наличие на отровни растения върху пасището. Най-важното превантивно мероприятие е поддържане на пасището, редовната инспекция за поява на отровни за конете растения и тяхното отстраняване.

5. Конете, които се отглеждат пасищно се нуждаят от съоражения, в които да бъдат подслонени през много студени или горещи дни. Подслоните трябва да са достъпни за всички коне, да са стабилни и здраво закрепени за земята, да предпазват от дъждове, снеговалежи, силно слънце и мухи, да с аизградени от безвредни материали и да осигуряват адекватна естествена вентилация.

6. В подслоните трябва да има добре конструирани съоражения за хранен и поене на конете. Препоръчително е осигуряване на чулове за старите и слаби коне през зимните месеци.

7. Оградите, съораженията, проходите, входовете и електропастирите трябва да се поддържат в изправност, за да не се допусне нараняване на конете или причиняване на ненужна болка, както и възможност на животните да избягат.

8. Нуждата от вода за един кон е средно 20-40 литра дневно в зависимост от физиологичното му състояние, състава на храната, възрастта и вида на работата, за която се използва. Достъпът до прясна и чиста вода през летните месеци трябва да е неограничен, а през зимата да не се допуска замръзване на водата във водопойните корите.

9. Разполагането на хранилки за груб фураж на удобно място в парцела, използван за паша е добра мярка за поддържане на конете в добро телесно състояние. Хранилките трябва да са разположени, така че животните да имат достъп до тях от всички страни и осигурен достатъчно свободен хранителен фронт, да са изработени от материали, безвредни за животните и да нямат остри ръбове или повърхности.

10. Не се препоръчва връзване или спъване на конете по време на пасищното им отглеждане. Веригите или въжетата могат да причинят нараняване на крайниците на животните, заплитане, падане и поява на по-тежки травми.

Правила за благополучие, комфорт и хуманно отношение към конете при оборно отглеждане.
1. Колкото по интензивна е системата за оборно отглеждане на конете, толкова по-големи са изискванията на конете към микроклимата в сградите, редовно и съобразено с изискванията на животните хранене и поене, грижи на обслужващия персонал, поддържане на добро здраве и физическо натоварване.

2. Сградите трябва да бъдат изградени спрямо изискванията за благополучие и комфорт на конете. Важно е планирането на боксовете, пътеките, проходите, осигуряването на достатъчно площ за почивка и движение, добра канализационна и вентилационна система.

3. Подът на помещението трябва да бъде топъл, плътен с гладка повърхност, но не и хлъзгав, да има подходяща дренажна система от канали за оттичане на урината и торовата течност. Височината на помещението трябва да е по-голяма и да осигурява 60-90 см свободно пространство над главата на коня.

4. Индивидуалните боксове трябва да имат размери, които да исигуряват достатъчно площ на животното, за да се движи, обръща, ляга и става свободно.
Категории
Дължина
Ширина
Жребци пепиниери
360Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Защита и хуманно отношение към конете 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.