Защита на практическо обучение в банка


Категория на документа: Други


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА
КАТЕДРА "ФИНАНСИ"

Отчет за проведено практическо обучение в СИБАНК ЕАД

1.Организационна структура и управление на СИБАНК ЕАД
Органи на СИБАНК ЕАД са: Общо събрание на акционерите, Надзорен съвет, Управителен съвет. Едноличният собственик на капитала решава въпросите от компетентността на общото събрание на акционерите. Крайната компания - майка на СИБАНК е белгийската Кей Би Си Груп, НВ, Белгия.Към 31 декември 2010г., Кей Би Си Банк притежава 100,00% (7,937,421 броя акции) от капитала на СИБАНК.Едноличният собственик на капитала заседава най-малко веднъж годишно. Членовете на Управителния и на Надзорния съвет могат да вземат участие в заседанието на едноличния собственик на капитала, без право на глас, ако бъдат поканени. Едноличният собственик на капитала има право да: изменя и допълва Устава на Банката; увеличава и намалява капитала;преобразува и прекратява Банката след предварително разрешение на Централната банка; избира и освобождава членовете на Надзорния съвет; определя възнагражденията на членовете на Надзорния съвет, както и срокът, за който са дължими; избира и освобождава членовете на Одитния комитет и ръководството на специализираната служба за вътрешен одит; избира, след предварително съгласуване с Централната банка, регистриран одитор, който проверява и заверява годишния финансов отчет на Банката; одобрява годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор; решава изплащането на дивиденти; решава издаването в левове и други валути на облигации, включително и конвертируеми облигации, други дългови ценни книжа, както и права, свързани с тях, ако същите могат да се конвертират в капитал; освобождава от отговорност членовете на Надзорния и на Управителния съвет;
Структурата на управление на СИБАНК е двустепенна - Управителен и Надзорен съвет.Надзорният съвет е орган на СИБАНК и е оправомощен да осъществява предварителен, текущ и последващ контрол върху съответствието на дейността на банката с приложимите закони и решенията на едноличния собственик на капитала в интерес на клиентите на СИБАНК и на нейните акционери. Надзорният съвет има право да проверява всички книги, документи и доклади, касаещи дейността на Банката и да изисква писмени или устни сведения по всички въпроси от всички членове на Управителния съвет и от всички служители на СИБАНК. В своята дейност Надзорният съвет може да се подпомага от външни експерти, като всеки експерт е длъжен да подпише декларация за запазване на банковата тайна. Надзорният съвет на Банката се състои от 4 (четири) лица, избрани от едноличния собственик на капитала. За членове на Надзорния съвет могат да бъдат избирани и юридически лица, които определят свои представители. Членовете на Надзорния съвет се избират за срок от 4 (четири) години и могат да бъдат преизбирани без ограничение. Мандатът на всеки член може да бъде прекратен от едноличния собственик на капитала по всяко време.Членовете на Надзорният съвет са: Дани Де Раймакер, Гий Либо, Ян Йорис Ани Гейзелс и Марко Волич. Надзорният съвет избира Председател и Заместник-председател измежду своите членове и приема правила за работата си.За председател е избран Дани Де Раймакер, а за заместник-председател Гий Либо.
Надзорният съвет: избира и освобождава членовете на Управителния съвет и сключва договори за уреждане на отношенията с тях,одобрява Правилника за работа на Управителния съвет,свиква заседания на едноличния собственик на капитала и предлага предприемането на подходящи мерки, когато интересите на СИБАНК налагат това,прави предложения до едноличния собственик на капитала за освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет ,чрез определен свой член представлява Банката в споровете с Управителния съвет или с негови индивидуални членове,одобрява бизнес - плана на СИБАНК, годишния бюджет, политиката на Банката в областта на кредитирането и провизирането по предложение на Управителния съвет; одобрява решенията на Управителния съвет. Заседанията се свикват от Председателя или в негово отсъствие от Заместник-председателя по негова инициатива. Надзорният съвет взема решенията си с мнозинство от гласувалите. Всеки член на съвета има един глас. В заседанията на Надзорния съвет със съвещателен глас участва главният изпълнителен директор. Другите изпълнителни директори присъстват на заседанията на Надзорния съвет, ако бъдат поканени.Всеки член на Надзорния съвет може да вземе участие, без право на глас в работата на Управителния съвет.
Председателят, а в негово отсъствие заместник-председателят на НС, има следните правомощия: ръководи подготовката и работата на заседанията на НС, свиква редовни и извънредни заседания на НС,утвърждава дневния ред на заседанията на НС и го представя на останалите членове на НС, заедно с материалите по него,представлява НС в отношенията му с УС, при осъществяване на контролните функции на Съвета, контролира и координира изпълнението на решенията на НС,получава и изисква сведения и доклади по всеки въпрос от съществено значение за СИБАНК, сключва договорите за възлагане на управлението и представителството на изпълнителните директори на Банката, и решава всички други въпроси във връзка с изпълнението на тези договори. Председателят на НС има право да свиква заседения на УС.
СИБАНК се управлява и представлява от Управителен съвет, който се състои от 5 (пет) лица, избрани от Надзорния съвет за срок до 4 (четири) години. Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничения. Надзорният съвет избира с решение членовете на Управителния съвет.Членовете на Управителния съвет са: Петър Гроздев Андронов, Александър Димитров Димитров, Франк Тео Джилберт Мари Янсен, Христина Атанасова Филипова, Кристоф Марсел Елза де Мил. Всеки член на съвета може да бъде освободен предсрочно по решение на Надзорния съвет преди изтичане на мандата. Предвид специфичната дейност на банката Управителният съвет може да създава специализирани звена и органи, като в решението си определя целите и задачите им, начина им на образуване и закриване, както и техните основни компетенции. За изпълнението на конкретни задачи, Управителният съвет може да делегира на тези звена и органи някои от своите правомощия, които не са от неговата изключителна компетентност.
Управителният съвет има следните правомощия: организира изпълнението на решенията на едноличния собственик на капитала,определя общите насоки в дейността на СИБАНК в кредитната, лихвената и счетоводната политика, определя финансовата политика и реда за извършване на операциите на Банката, в съответствие с действащото законодателство,взема решения за счетоводни операции на Банката и делегира на други органи и служители на Банката част от тези права;приема, изменя, допълва и отменя вътрешнонормативни документи в съответствие с Правилата за вътрешната нормативна уредба на СИБАНК,взема решение за назначаване и освобождаване на управителите на клонове, както и на други служители на ръководни длъжности в банката, в съответствие с изискванията на вътрешнонормативната уредба,
съставя годишния финансов отчет и доклада за дейността на СИБАНК за изтеклата финансова година, предоставя ги на избрано специализирано одиторско предприятие, регистрирано съгласно Закона за независимия финансов одит. След заверката им ги внася в HC, заедно с предложение за разпределение на печалбата, приема организационната структура и щатното разписание на Банката и извършва промени в тях, осъществява и други функции, които не са от изключителната компетентност на НС или ЕСК и не са изрично делегирани на други органи, изпълнителни директори или служители в банката.
Управителният съвет, с одобрение на НС, овластява най-малко двама от своите членове, които да представляват Банката - изпълнителни директори. Четирима от членовете на Управителния съвет са изпълнителни директори на СИБАНК.Това са съответно Александър Димитров Димитров, Франк Тео Джилберт Мари Янсен, Христина Атанасова Филипова, Кристоф Марсел Елза де Мил.Изпълнителните директори управляват и представляват Банката в отношенията й с трети лица,сключват сделки от името и за сметка на Банката, организират дейността на Банката, осъществяват оперативното й ръководство, в зависимост от ресорното разпределение на функциите им, отговарят за стопанисването и управлението на имуществото на Банката, сключват, изменят и прекратяват трудовите договори със служителите на Банката, определят трудовите им възнаграждения, ангажират дисциплинарната им отговорност, издават заповеди по текущи въпроси от дейността на Банката, командироват служителите й в страната и чужбина, изпълняват и други функции, възложени им от ЕСК, Надзорния съвет и Управителния съвет.
Управителният съвет, с одобрение на НС, овластява един от изпълнителните директори за главен изпълнителен директор. Председател и главен изпълнителен директор на Управителния съвет е Петър Гроздев Андронов.Той разполага с правомощия по отношение на цялостното ръководство, организацията и текущия управленски контрол върху дейността на Банката. Главният изпълнителен директор разполага със следните правомощия: представлява УС в отношенията му с HC, осъществява контакт с HC във връзка с изпълнение на функциите на последния и осигурява необходимата информация за работата му, участва в заседанията на Надзорния съвет с право на съвещателен глас, представя на всяко редовно заседание на Надзорния съвет доклади за състоянието и дейността на банката, уведомява незабавно председателя на НС за всички настъпили обстоятелства от съществено значение за Банката, разрешава неприсъствените дни на изпълнителните директори и другите представляващи банката лица и ги командирова в чужбина, осъществява и други функции, в съответствие с вътрешните актове "СИБАНК" ЕАД или при изрично възлагане от НС.
2. Нормативни основи на дейността на СИБАНК
През май 1994 г. в гр. София на учредително събрание е взето решение за създаването на "Българо-руска инвестиционна банка АД", която е вписана в търговския регистър на Софийски градски съд на 08.03.1995 г. От месец юли 1999 година новото наименование на банката става "Брибанк АД". През 2000 г. Брибанк закупува "Стопанска банка" АД /в несъстоятелност/ и като следствие от това удвоява обема на своите активи. Името на банката се променя на "Стопанска и инвестиционна банка АД", а през 2001 г. към него е добавена и абревиатурата СИБАНК.
Банката се образува и извършва своята дейност въз основа на българското банково и търговско законодателство и в съответствие със специалните законови и подзаконови нормативни актове, уреждащи тази дейност. СИБАНК ЕАД е универсална
търговска банка, с предмет на дейност "публично привличане на влогове и
използване на привлечените парични средства за предоставяне на кредити и
за инвестиции за своя сметка и на собствен риск". Разбира се, както
всяка голяма търговска банка тя извършва множество финансови услуги,
операции и сделки, финансово-икономически консултации, анализи и
експертни оценки. СИБАНК е първичен дилър на Държавни ценни книжа, както
и член на Българска фондова борса и на Централния депозитар. Съгласно
сключен с Министерство на финансите договор, банката извършва и банково
обслужване на редица разпоредители с бюджетни средства. От 1998 г., тя
издава дебитни карти, а от 2000 г. членува в MasterCard и издава
кредитни карти във всички свои подразделения в страната. Основната мисия
на СИБАНК е свързана с отпускането на кредити.СИБАНК ЕАД притежава пълен банков лиценз. Действа като лицензиран инвестиционен посредник и извършва всички дейности, посочени в Закона за кредитните институции.Банката е самостоятелно юридическо лице със статут на еднолично акционерно дружество и е учредена за неопределен срок. Банката може да открива клонове, офиси, отдалечени работни места (ОРМ) и представителства в страната и в чужбина.Банката може да има повече от един клон в отделно населено място в България и в чужбина. Седалището на Банката е град София, район "Красно село", а адресът на управление е бул. "Цар Борис III" № 1. Акционерите, отговарят за задълженията на Банката до размера на направените вноски в капитала. СИБАНК извършва дейността си чрез Централа в София и 29 клона в страната.Към 31 декември 2010 г. и 31 декември 2009 г. , СИБАНК има общо съответно 1,582 и 1,611 служители.Към 31 декември 2010г. СИБАНК притежава 100% от капитала на "Управление на активи за продажба- 2" ЕООД. От 2007 г. СИБАНК ЕАД е част от белгийската банково-застрахователна група КВС. Интегрирането й с другата компания на групата в България - ДЗИ, позволява прилагането на иновативен подход в предлагането на нови за българския пазар банково-застрахователни продукти и услуги. Банката предоставя банкови продукти и услуги на стопански субекти, финансира проекти, свързани с развитието на инфраструктурата в градските и извънградските райони, финансира международни проекти, предоставя професионални консултантски услуги.Банката има пълен банков лиценз, издаден от Българска народна банка, съгласно който има право да извършва следните дейности: приемане на депозити и предоставяне на заеми и инвестиции; покупка на менителници и записи на заповед;сделки в чуждестранна валута за плащане и с благородни метали; приемане на ценности на депозит за съхранение; сделки с ценни книжа и управление на ценни книжа; гаранционни сделки; извършване на операции по безкасови плащания и клиринг на чекови сметки на други лица; управление на инвестиционни фондове в съответствие със Закона за публично предлагане на ценни книжа; покупка на вземания, произтичащи от доставка на стоки и предоставяне на услуги, и поемане на риска от събирането на тези вземания (факторинг) ; сделки с: финансови фючърси и опции и деривативи, свързани с валутни курсове и лихвени проценти; придобиване и управление на дялови участия, консултации на дружества относно капиталовата им структура, фирмената стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятия; консултации относно портфейлни инвестиции. Банката не може да извършва по занятие други дейности, освен когато това е необходимо за осъществяване на банковата й дейност или във връзка със събиране на вземанията й по предоставени кредити.
3.Продукти,услуги и конкурентна позиция в сектора
СИБАНК е динамично развиваща се търговска банка с 19 годишен опит в предлагането на пълната гама от банкови и финансови услуги и продукти както за гражданите, така и за корпоративните клиенти и малките и средни предприятия. Разполага с широко разгъната клонова мрежа в цялата страна и непрекъснато инвестира в обновяването и разширяването й. Същевременно банката отговаря на съвременното търсене, развивайки дистанционните канали за дистрибуция.
1. Услуги за юридически лица
> Малки и средни предприятия
СИБАНК ЕАД е една от водещите търговски банки с широка клонова мрежа, целенасочен и индивидуален подход към конкретните нужди на малкия и среден бизнес в България. СИБАНК като част от белгийската банково-застрахователна група KBC подържа активно сътрудничество с водещи финансови институции и европейски фондове за финансиране, предоставяйки на малките и средни предприятия възможност за финансиране на едни от най-изгодните условия на българския пазар.
Разплащания:
* Разплащателната сметка в национална валута или в чуждестранна валута;
* Специални "адвокатски" разплащателни сметки;
* Специални "застрахователски" разплащателни сметки;
* Специални сметки по чл.25а от Закона за нотариусите и нотариалната дейност.
Периодични преводи: Като част от белгийската банково-застрахователна група KBC, СИБАНК представя своя нов продукт наречен "периодични преводи".Той дава възможност на всички клиенти, чрез еднократно нареждане, да заявят извършване на бъдещи регулярни преводи от свое име и за своя сметка, за една и съща сума, на определена дата от месеца - напр. такси за кабелна телевизия, детска градина, интернет, наеми, лизингови вноски, застрахователни премии, осигуровки, разсрочено плащане на данъци и др.
Извлечения по сметки: СИБАНК ЕАД предлага нова услуга електронни извлечения по сметка. Електронната форма на извлечения е приложима за разплащателни, спестовни и депозитни сметки на физически и юридически лица. Тя позволява да се получава бързо, сигурно и лесно информация за движението по сметките на клиенти в електронен вариант.
Пакети:
* Пакетна програма Бизнес Удобство - Безплатно откриване, поддържане и обслужване на фирмена разплащателна сметка в лева, Международна Дебитна карта Visa Business Electron .Бонуси:15% отстъпка в застрахователната премия за застраховка "Злополука" с покритие 20 000 лева и 30 000 лева, 5-15% отстъпки за плащане с карти на СИБАНК в Офис 1 Superstore.
* Ефективно използване на основни банкови услуги с пакетна програма Бизнес Удобство + - Безплатно откриване, поддръжка и обслужване на фирмена разплащателна сметка в лева, Безплатна Международна Дебитна карта Visa Business Electron, СИБАНК on-line - интернет банкиране с безплатни транзакции, Вътрешно банкови транзакции чрез интернет банкиране - неограничено, Междубанкови преводи посредством БИСЕРА чрез интернет банкиране - 10 броя месечно безплатно. Бонуси: Възможност за издаване на допълнителна карта MasterCard Business с месечна такса от 2 лв.
Депозити и влогове: Титуляр- юридически лица и ЕТ, Срок на депозита от 7 дни до 24 месеца, Възможност за избор на валута - BGN, EUR, USD, Минимална сума: за 7 дневни и 14 дневни 10 000 лева, евро или щатски долари, за срокове от 1 месец до 24 месеца 1 000 лева, евро или щатски долари, Гарантирана доходност - фиксиран лихвен процент за срока на депозита. Допълнителни услуги: Интернет банкиране, Дебитна карта Visa Business Electron, Превод на заплати на служители и пакет от услуги за обслужване на служители, Фирмени кредити, Банкови гаранции.
Кредитни продукти: СИБАНК предоставя финансиране за малки и средни предприятия на конкуренти условия като освен атрактивните лихви, банката предлага съобразен с нуждите на бизнеса гратисен период и комбиниране на кредита с гаранционни инструменти и европроекти. От 1 септември 2011г в подкрепа на бизнеса СИБАНК стартира и предлагането на гаранционни инструменти за частично обезпечаване на кредити - инициатива "JEREMIE" "Съвместни европейски ресурси за микро, малки и средни предприятия".
* Промоция Специална оферта за фирми в областта на земеделието- Увеличени възможности за финансиране, Гъвкави условия, Атрактивни лихви, По-ниски такси, Срок на кредита: Инвестиционни кредити - до 5 години за кредити с ресурс от ДФЗ и до 10 години с ресурс от ЕИБ;кредити за оборотни средства - със срок от 1 до 3 години.
Могат да кандидатсват Фирми в областта на земеделието и земеделски производители, които имат необходимост от: Финансиране покупката на земеделска земя; Финансиране покупката на земеделска техника и специализирано оборудване; Финансиране изграждането на производствена база или стопански постройки; Финансиране на проекти по Програма за развитие на селските райони и др.
* СИБАНК предоставя финансиране по инициативата "JEREMIE" "Съвместни европейски ресурси за микро, малки и средни предприятия", като осигурява гаранционни схеми под формата на частично обезпечаване на нови инвестиционни и оборотни кредити.Преференциални условия: Финансиране на инвестиционни проекти и оборотни средства за нова и текуща дейност, Облекчения за обезпечението - 50% от размера на кредита, По-нисък лихвен процент от стандартните условия, Без такса за разглеждане на кредита, Без такса за издаване на гаранция по "JEREMIE", 50% по-ниски такси по кредита в сравнение със стандартните условия, Възможност за гратисен период .Цел на кредита- Финансиране на инвестиционни проекти, като покупка на ДМА (машини и оборудване, транспортни средства); изграждане, обновяване на производствени складове, административни площи; покупка на суровини и запаси; Средства за оборотни нужди под формата на кредит с погасителни вноски, кредитна линия или овърдрафт.
* Кредит Евроулеснение-СИБАНК в сътрудничество с Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) предоставя финансиране на инвестиционни проекти на малки и средни предприятия отпускани при преференциален лихвен процент след одобрение на ЕИБ.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Защита на практическо обучение в банка 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.