Защита на практика в банка


Категория на документа: Други


 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

КАТЕДРА "ФИНАНСИ И КРЕДИТ"

Доклад за проведено практическо обучение
"МКБ Юнионбанк"

Разработил: Проверил:
Силви Данкова Драгнева доц. Д-р Св. Герчева
Спец. Финанси
Гр.22, Ф.№ 3336

Варна
2013
Съдържание:

1. За банката......................................................................стр.3
2. Организационна структура и управление на банката.................стр.4
3. Нормативни основи на "МКБ Юнионбанк"............................стр.6

3.1 Профил на дейността..................................................стр.7

3.2 Предмет на дейността.................................................стр.7
4. Продукти, услуги и конкурентна позиция в сектора..................стр.8

4.1 Корпоративно банкиране.............................................стр.8

4.2 Малки и средни фирми..............................................стр.11

4.3Частно банкиране......................................................стр.12

4.4 Индивидуални клиенти.............................................стр.12
5. Управление на активи и пасиви.........................................стр.14

5.1 Анализ на активи.....................................................стр.14

5.2 Анализ на пасиви.....................................................стр.15
6. Управление на ликвидност и капиталова адекватност.............стр.16
7. Анализ на финансови отчети и финансово състояние..............стр.17
8. Лични изводи и препоръки...............................................стр.18
9. Използвана литература....................................................стр.20

1. За банката

"МКБ Юнионбанк" е институция с близо 20 годишна история на българския банков пазар. На 3 май 2006г. е подписано споразумение, по силата на което един от лидерите на унгарския банков пазар - "MKB Bank", част от "Bayerische Landesbank" закупува 60% от акционерния капитал на Юнионбанк. Европейската банка за възстановяване и развитие запазва участието си от 6%. Частните акционери, основатели на кредитната институция, запазват 34% от дяловете. В края на 2009 г. те продават акциите си на "MKB Bank", като по този начин унгарският собственик вече притежава 94% в "МКБ Юнионбанк". В средата на 2012 "MKB Bank" допълнително окрупнява участието си в българската институция, като закупува още 3% от капитала й. След сделката ЕБВР намали дела си в "МКБ Юнионбанк" на 3 на сто.

"МKB Bank" е четвъртата по големина банка в Унгария по размер на активите. Към края на 2005 год. консолидираните общи активи, изчислени в съответствие с Международните стандарти за финансова отчетност ( IFRS ), възлизат на 10.8 млрд.евро.

"MKB Bank" е универсална банка с четири основни дейности: корпоративно и институционално банкиране, финансиране на проекти, обслужване на малки и средни предприятия, банкиране на дребно и парични и капиталови пазари.

"MKB Bank" е лидер на унгарския пазар на обслужване на местните компании и играе сериозна роля при финансирането на проекти, на недвижими имоти и при структурното финансиране. През последните няколко години в съответствие с новата си стратегия MKB Bank предприема динамична експанзия в сектора за обслужване на малките и средни предприятия и банкирането на дребно. Тя оперира с 67 точки на банкиране в Унгария, установени кореспондентски взаимоотношения с 2 500 банки в 80 страни. Рейтингът й, поставен от авторитетната агенция Moody's е А1.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Защита на практика в банка 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.