Защо е нужен консултантът и с какво той може да ни помогне?


Категория на документа: Други


СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ "Д. А. ЦЕНОВ"-СВИЩОВ

Доклад
на тема :
"Защо е нужен консултантът и с какво той може да ни помогне"
по дисциплина "Управление на риска"

Свищов
2013

Увод

Управлението на дадена организация или фирма е сложно и високоотговорно изкуство да се управляват хора с цел да се изпълняват предстоящите задачи. Всеки мениджър (управленец), бил той самоназначил се собственик-мениджър на своето малко предприятие или нает и специално обучен професионален мениджър на голяма корпорация, е принуден всекидневно да взема множество управленски решения в различни конкретни области и направления. От качеството на тези решения често зависят пряко както оперативните резултати от дейността на организацията, така и степента на устойчивост на развитието й, и имиджът й пред околната икономическа и обществена среда. Всеки, който е приел предизвикателството да бъде мениджър и да ръководи съдбите на множество хора, трябва да бъде готов самостоятелно или с помощта на своите най-близки заместници и постоянни помощници бързо и адекватно да взема решения по рутинните ситуации и казуси, с които се сблъсква в управленската си практика.

Все пак съществуват и ситуации, в които мениджърът може да не се чувства достатъчно добре подготвен да вземе най-адекватните решения, или счита, че не е изгодно или не е възможно да назначи съответния специалист. В такива случаи особено ценна може да бъде помощта на независимия управленски консултант, специализиран професионално в съответната специфична област и натрупал определено знание да се справя с подобни ситуации. Независимият управленски консултант , е специално подготвен в конкретната област и чака да бъде поканен да реши конкретен управленски проблем. Разбирането в този им вид на взаимодействията между управленеца и управленския консултант показва достатъчно ясно мястото на всеки от тях в сферата на управлението и ползата от привличането на консултанти за решаването на специфични управленски проблеми. В страните с развита пазарна икономика необходимостта от подобно ефективно взаимодействие и специализация е осъзната отдавна, а този подход все повече се утвърждава и в страните в преход, каквато е България. Това прави труда на професионалния управленски консултант много ценен, уважаван и търсен от управленците при решаването на множество специфични управленски проблеми. От своя страна управленските консултанти се стремят да се специализират и непрекъснато да се развиват в решаването на проблемите в едни или други специфични места от управленската практика.

Разглеждането на труда на управленския консултант от гледна точка на ефекта за мениджъра и управляваната от него структура позволява да се реши по естествен начин и проблемът със заплащането на този труд. Основна компонента при определяне на нивото на заплащането не би трябвало да е вложеният жив труд, а очакваният и особено полученият за организацията ефект от труда на консултанта.
Управленските консултанти имат за свое естествено и вътрешно присъщо задължение чрез съответни дозирани публични изяви непрекъснато да доказват пред обществото на мениджърите своята компетентност в решаването на актуални управленски проблеми, в които те са специализирани. Най-доброто и най-естествено признание и реклама за дейността им е задоволството на техния клиент - мениджър.
Изграждането на професионални организации на управленските консултанти от типа на Българската асоциация на управленските консултантски организации и провежданото от нея сертифициране на управленските консултанти са важни допълнителни гаранции, че тези консултанти са доказали се професионалисти в своята област, които могат много да помогнат за повишаване на ефективността на управленския труд и резултатите от него.

Какво всъщност е консултирането?

Консултирането е професионална помощ от страна на външни специалисти на ръководителя и управленския персонал на различни организации (клиенти) в анализа и решаването на проблеми на тяхното функциониране и развитие.

Вътрешни и външни консултанти.

> Вътрешният консултант, като сътрудник на организацията, става неин системен елемент, заемащ своето място в организационната и структура. Той се намира в трудови отношения с дадената компания, получавайки материално възнагражде- ние, зависещо от разположението на ръководителя и малко съотнасящо се с резултатите от неговия труд. От него се изисква ниво на пределна коректност, самодисциплина, професионализъм и висока степен на отговорност за препоръ- чаните и реализирани стъпки на промените.

> Външните консултанти се наемат за определени задачи, за определен период, на база подписан контракт. Взаимоотношенията се регулират от действащия контракт, техническите задания и графика за изпълнение на работите.

Какво върши консултантът?

Консултантите дават съвет по въпроси, които са пряко свързани с управлението. В кой пазар има смисъл да играем? Как да бием конкуренцията? Как да увеличим продажбите? Как да увеличим печалбата? Какви ресурси (пари, хора и т.н.) са ни нужни, за да играем на нашия пазар? Каква организация на работа е нужна? Какво да кажем на рекламната агенция? Как да подсигурим здравето на бизнеса ни в бъдеще?

Добрият консултант съчетава - знание, опит и подход при намирането на отговор на въпросите на своя клиент. Неговата главна задача е да окаже помощ на клиентите за решаването на техните управленски проблеми, а това може да стане по следните начини :

* Да намерят проблема и предложат начин на решаването му;

* Да помогнат на клиента сам да намери проблема и да определи начините за решаването му;

* Да научат клиента, как да намира и решава проблемите.

Ролята на консултанта е да наложи високи стандарти на корпоративно управление във фирмата, което стимулира развитието на бизнеса. В ролята ни на консултанти от нас се очаква да:

1.Подпомагаме възпитанието на кадрите в дух на инициатива при управлението на фирмата, и чрез упражняване на разумен и ефективен контрол подпомагаме оценката и управлението на риска.

2.Подпомагаме дефинирането на стратегическите цели на фирмата, чрез анализ на управлението и оптимално използване на наличните финансови и човешки ресурси.

3.Съдействаме за уточняване на приоритетите и стандартите и изпълнение на конкретните задължения към акционерите и другите участници в бизнеса.

4.Освен всички тези изисквания към лицата, управляващи фирмите, ролята на консултанта се изразява в следните ключови задачи:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Защо е нужен консултантът и с какво той може да ни помогне? 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.