Застрояване – видове, параметри


Категория на документа: Други
К у р с о в а р а б о т а

по дисциплина: "Териториално и селищно устройство"

на тема :

"Застрояване - видове, параметри"

Изготвил: Прoверил................

2014 год.

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е :

1.Увод...............................................................................3 стр.

2.Видове застрояване..................................................... 3 стр.
3. Правила на разполагане на сградите при застрояване...................................................................... 5 стр.

4.Линии и дълбочина на застрояването....................... 6 стр.

5.Използвана литература................................................9 стр.

1.Увод.

Понятието "застрояване" е свързано както с вещните права на правките субекти върху земните участъци и сгради ,така и с градоустройствената политика във всяко населено място.

2. Видове застояване.

Установени са различни видове застрояване с оглед определени критерии. В сравнение със ЗТСУ не се наблюдават съществени изменения в принципите и видовете, а също и параметрите на застрояване.

2.1. Един от критериите за видовете застрояване е предназначението на имотите (чл.20 на ЗУТ). В този смисъл говорим за :

(1) основно застрояване: това, което съответства на конкретното предназначение на имота, определено с подробния устройствен план.

(2) допълващо застрояване: застрояване със спомагателни, облужващи и второстепенни постройки, в допълнение на основното застрояване в урегулираните имоти. Сградите и постройките на допълващото застрояване според предназначението си могат да бъдат според закона летни кухни, складове, посройки за селскостопански животни, постройки за съхранение на растителна и животновъдна продукция , гаражи, навеси, работилници, ателиета, магазини ,офиси и др.

2.2. Съществува и друго деление - в зависимост от начина на застрояване, т.е. Разположението на сградите и постройките в урегулираните поземлени имоти(член 21 на ЗУТ). Това може да зависи и от конкретните природни географски или други особености на земната повърхност в рамките на тези имоти.

В рамките на този критерий застрояването може да бъде (легалните дефиниции от Допълнителните разпоредби на ЗУТ):

(1) свободно застрояване: застрояване, при което сградите в урегулираните поземлени имоти се разполагат на разстояние от имотните граници (регулационните линии) на съседните урегулирани поземлени имоти, както и на северната странична регулационна линия при тесни урегулирани поземлени имоти по улици с посока север- юг и полупосоките до 45°.

По начало сградите, които са елемент на свободно застрояване са част от основното застрояване.

(2) свързано застрояване - застрояване, при което сградите в два или повече съседни урегулирани имоти се разполагат допрени една до друга на имотните граници (регулационните линии).

(3) комплексно застрояване - застрояването в големи урегулирани поземлени имоти на групи от сгради , които се разполагат свободно стоящи или допрени една до друга .
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Застрояване – видове, параметри 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.