Зависимост между организационна структура и стратегическо планиране в организацията


Категория на документа: Други
МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ БОТЕВГРАД

ДИСТАНЦИОН0НО ОБУЧЕНИЕ

Бакалавърска програма " Бизнесадминистрация"

Курсов проект по " Основи на управлението"

Теоритична част: "Зависимост между организационна структура и стратегическо планиране в организацията".
Практическа част: Казус 1 "Хлебозавод" ЕАД

Разработил: Проверил: доц. д-р Г. Куртева

ТЕОРИТИЧНА ЧАСТ:

Чрез изпълнението на функцията организиране се постига координация на усилията на членовете на организацията в процеса на изпълнение на техните задължения като се моделира структура от задачи и отговорности. Структурата се отнася до важните, постоянни взаимоотношения и аспекти в организацията. Организационната структура може да се разглежда като "скелет на организацията, в който се осъществяват нейните функции". Идеята за структурата като рамка "се фокусира върху диференцирането на позиции, формулирането на роли и процедури, предписването на отговорности" (3,165). Целта на структурата е да регулира поведението на индивидуалния служител (или най-малкото да ограничи несигурността в поведението му). За да може да изгради скелета на организацията, ръководителят трябва да познава особеностите на процеса на изграждане на организационна структура.
ИЗГРАЖДАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА
Първа задача: Определяне на отделните дейности и формиране на работни места;
Втора задача: Групиране на длъжностите и работните места (обособяване на отдели);
Трета задача: Координационни механизми за осъществяване на взаимодействие между длъжностите и отделите.
Организационната структура на управление е едно от най-мощните средства в усилията на мениджърите организацията им да е ефективна и конкурентноспособна. Видовете организационни структури са:
А. Функционална организационна структура - обединяват се длъжности,
които изпълняват едни и същи функции - финанси, маркетинг, производство и т.н.;
Б. Процесна организационна структура - обособените длъжности и работни ;
места са групирани според техническите операции в производствения процес.
В. Продуктова организационна структура - при този вид групиране се обединяват дейности или работни места, свързани с производството и реализацията на конкретен продукт или услуга;
Г. Организационна структура, ориентирана към потребителя - фокусът е
върху определена група клиенти. Прилага се от организации, произвеждащи продукти, предназначени за клиенти от различни възрастови групи, социални групи, упражняващи различни професии и т. н.;
Д. Регионална организационна структура - обединяват се длъжности и работни места, свързани с реализацията на продуктите в определени региони;
Е. Смесена организационна структура - големите организации използват повече от един признак за групиране на дейностите при обособяване на отделите си;
Ж. Матрична организационна структура - най-кратката формулировка на тази структура е продуктова структура, наложена върху функционална структура.

Ако чрез функцията организиране ръководителите се фокусират върху това как да се координират дейностите и да се разпределят отговорностите между членовете на организацията за по доброто и функциониране,то чрез функцията планиране те определят целите на организацията и възможните начини за тяхното постигане.

Стратегическото планиране е един от най-добрите начини организация или екип да оцени настоящата ситуация и да позиционира себе си спрямо обстоятелствата в бъдеще. То позволява на планиращия екип да предвиди промените, да вземе обмислени решения и да начертае посоката си на работа, вместо да действа прибързано. Стратегическото планиране трябва да постигне връзка между организацията и външната среда, да съчетае вътрешните предимства, слабост и основни ценности със съществуващите външни възможности и опасности в стремежа към стабилни конкурентни предимства.

Един добър стратегически план изяснява организационните цели и ценности и задава основните дългосрочни насоки на работа на хората в организацията.
Стратегическото планиране цели да:
* Определи и планира дългосрочното бъдеще на фирмата;
* Ускори темповете на ръстеж в дългосрочна перспектива;
* Създаде условия за успешни промени и използване на новите възможности;

Планирането може да се прави периодично (веднъж годишно) или винаги, когато организацията е изправена пред сериозни промени.
Процеса на стратегическо планиране се състои от следните етапи:
1. Организиране на процеса на стратегическо планиране:
Първата стъпка е да се вземе решение да се започне процеса на стратегическо планиране и да се въвлекат подходящите хора;
2. Определяне на ключовите фактори и мисияна на организацията:
Добрите решения се взимат на базата на добра информация. Планиращият екип събира и анализира външна и вътрешна за организацията информация, която може да има влияние върху работата;
3. Формулиране на мисия, ценности и визия :Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Зависимост между организационна структура и стратегическо планиране в организацията 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.