Зрителни характеристики


Категория на документа: Други


ТУ - Варна

РЕФЕРАТ

Тема:№ 20

Зрителни характеристики

Студент:
Проверил:

......................./ /
Фак. №

Курс ,

20ТЕМА:

Зрителни характеристики -/зрителна умора,зрителна работоспособност,видимост,контраст,устойчивост,бързина и скорост на различаване и др./

Увод:
|

Човек възприема заобикалящия го материален свят, т. е. така| наречената околна или работна среда, чрез своите сетива. С помощта на зрителния орган (зрителния анализатор) той възприема излъчваната или отразената от елементите на работната среда светлина и по този начин си създава представа за вида, големината и разположението на заобикалящите го предмети. Зрителните възприятия дават над 80 % от информацията, която получаваме от околната среда. С помощта на зрителните възприятия човек не само се ориентира и придвижва в работната среда, но влиза и в съприкосновение с предмета и оръдията на труда и извършва трудовата си дейност. Останалите сетивни възприятия само обогатяват и допълват представата за заобикалящите ни предмети по отношение на някои техни специфични качества. Например чрез слуха и обонянието се възприемат звукът и миризмата, а чрез осезанието се потвърждават при допир получените вече по зрителен път представи за формата и мястото на близко разположените предмети.
Зрителният орган възприема толкова по-добре наблюдавания предмет-(обект) и заобикалящата го работна повърхност (фон), колкото повече светлина те отразяват в посока на наблюдението.Отразената светлина зависи от големината на падащия върху обекта светлинен поток, т.е от осветеността на работната повърхност ,и от коефициентите на отражение на обекта и фона.Поради това осветеността се счита за основен параметър на работната среда и се намира (в lx) за всеки вид производствена дейност.

1.Основни зрителни характеристики:

Основната задача на изкуственото осветление на работното място е да създаде условия за постигане на най-бърза и точна зрителна информация по отношение на наблюдавания обект и непосредствено заобикалящия го фон. За да се постигне това, е необходимо да се познават както характеристиките на осветителите и законите за разпространението и отражението на светлината, така и физиологично-
оптичните функции на зрителния анализатор, който възприема светлината. Тогава от многобройните възможни решения, които предлага осветителната техника, се избира онова решение, което най- добре отговаря на съвременните ергономични и икономически изисквания към осветлението на работното място.

1.1. Условия за виждане на обекта
Приема се, че наблюдаваният предмет или детайл се намира върху работната повърхност (обикновено на височина 0,8 ш над пода). Също така се приема, че наблюдаваният обект има форма на диск (кръгова шайба). Ъгълът ос, през който се вижда този диск, се
нарича ъглов размер на обекта и се изразява, в ъглови минути.

Размерът на обект, които има форма, различна от тази на диска, се приравнява към размера на "еквивалентен диск" съгласно правилата. В този случай се говори за "еквивалентни параметри" (размер и контраст) на обекта. В практиката е по-удобно да се работи с линейния размер а на обекта в mm. При превръщането на ъгловия размер а в линеен размер а трябва да се има пред вид разстоянието r (mm), от което зрителният анализатор наблюдава обекта.

За да бъде виждан един обект, към който е насочена зрителната ос, трябва да бъдат изпълнени следните условия:

1.Обектът да се различава по яркост от заобикалящия го фон, т. е. да съществува определен минимален контраст между обекта и фона.

2.Обектът да е по-голям от един определен минимален ъглов размер.

3.Обектът или заобикалящият го фон да имат яркост, по-голяма от една определена минимална стойност.

4.Обектът да се задържа за известно минимално време в полето на зрението.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Зрителни характеристики 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.