Категория "Други"


Категория на документа: Документи по Други
Курсова задача N:2 "Евристични методи" Метод 1 "Морфологичен анализ и синтез" 1. Търси се нов външен вид или друга реализация на функция или допълнителна функция на ТО - "рамка". 2. рамка за картина, рамка за огледало, рамка за снимка, рамка за гоблен, рамка за пано, рамка за телевизор. 3. часовник, закачалка, календар, звънец, лампа, контакт, телевизор. 4.Съставна част 5. Класификационен признак 6. Решения Брой решения рамка материал пластмаса, дърво, метал, стъкло 4 форма квадратна, правоъгал

Категория на документа: Документи по Други
 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра "Маркетинг и стратегическо планиране" Дисциплина "Прогнозиране и планиране" Доклад на тема: Областна стратегия за развитие на област Добрич (2005-2015 г.) Изготвил: Факултетен №: Група: Поток: София, 2013 г. ЦЕЛ НА ДОКЛАДА Целта на доклада е да се разгледат подробно характеристиката и състоянието на разглеждания обект. С този доклад целя да посоча и изведа основните цели и стратегии, както и отделните подцели на областната стратегия за ра

Категория на документа: Документи по Други
Югозападен университет "Неофит Рилски" Философски факултет Гр.Благоевград Курсова работа на тема: Теории за истината и постигане на познание Преподавател: Дфн. В.Канавров Изготвил: Здравка Шопова Трети курс, философия Фак.№ 0441072 Резюме В настоящата тема ще се опитам да разгледам каква е истината, интерпретирана във философските разсъждения на Чарлз Пърс и Алфред Тарски. Ще покажа приликите и ралките в техните теории. След, което ще се опитам да покажа дали в резултат на тези истини е възможн

Категория на документа: Документи по Други
ГАЗОВИ СМЕСИ. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОСНОВНИТЕ ТЕРМОДИНАМИЧНИ ПАРАМЕТРИ 1. Закон на Авогадро "В равни обеми различните газове, които се намират при еднакви температура и налягане, съдържат еднакъв брой молекули" Масата на газ с обем V при дадени температура T и налягане P е М = Nт = NтA ,(1) където N е броя на молекулите на газа, m е масата на една негова молекула,  е моларната маса на газа и тA е атомната единица за маса. Количеството вещество, масата на което в килограми е равно на молекулната му ма

Категория на документа: Документи по Други
Книжен сектор, книжна индустрия и книгоиздаване. Книгата като овеществен образ на писм. Ком-я. книгата като медия. Книгоиздаването м/у индустрията, културата и медията. Книжният сектор обхваща цялостното битие на книгата от идеята за неговото създаването през написването на самия авторски текст,минаването през издателските процеси,които обработват този ръкопис(всеки текст на бъдеща книга преди още тя да бъде издадена).На времето книгите са се писали ръкописно.От там тръгва към своя потребител,

Яндекс.Метрика
92 92 100 100