Категория "Други"


Категория на документа: Документи по Други
 Технически университет София Аналогови електронни устройства Проектиране на нискочестотен усилвател Студент: ръководител: Специалност: Телекомуникационна техника Фак. номер: Съдържание I. Обяснителна записка. II. Изчислителна част. 1. Изчисляване на КУМ; 2. Изчисляване на микрофонен предусилвател; 3. Изчисляване на смесител; 4. Изчисляване на тонкоректор; 5. Изчисляване на блокиращите кондензатори. III. Графична част. IV. Използвана литература. I. Обяснителна записка В настоящия курсов проект

Категория на документа: Документи по Други
Карл Дойч - Комуникативна теория за нацията Карл Дойч е най-известния американски учен в областта на политическите науки. Той е роден в Прага. През 1938г. емигрира в САЩ. Неговата академична дейност е свързана с Харвардския университет и американски правителствени агенции.Той защитава тезата си, озаглавена "Национализъм и социална комуникация" (1953). Той умира през 1992г. Политически системи : Дойч твърди, че когато става дума за анализ на системи, няма значение от какво естество са- природни

Категория на документа: Документи по Други
 2. Същност и видове транспортни системи: Тенденции в развитието; Място на отделните видове транспорт в транспортната система По своята същност транспортната система представлява съвкупността от трансп. средства и трансп. пътища за осигуряване на процеса на пространствено преместване на товарите и пътниците на базата на взаимно обвързаната и съгласувана работа на всеки отделен вид транспорт и при наличието на определено единство на технологичния процес по извършване на превозите. На тази основа

Категория на документа: Документи по Други
КСЕНОФОНТ Пръв употребява понятието икономика. Той приема дребната търговията и отхвърля едрата. Ксенофонт смята, че освен като средство за размяна парите могат да служат и за натрупване на богатство. Основни функции на парите: -да бъдат посредник на размяна -да са мярка на стойността -съхранение на стойността, натрупване на богатство -кредитни пари -световни пари Ксенофонт открива 2-рата функция на парите Има натуралистично разбиране по отношение на разделението на труда, което увеличава полез

Категория на документа: Документи по Други
 Университет по библиотекознание и информационни технологии Катедра: " Културнo- историческо наследство" Специалност: Архивистика и Документалистика РЕФЕРАТ на тема Културен мениджмънт. Финансиране Изготвил: Преподавател: Антоанета Милошева гл.ас. д-р Венцислав Велев Фак. № 003 адз София 2013 Хората на изкуството търсят престиж, поддават се на влияния, които идват от политическата обстановка. За тях е важно да се радват на вниманието на публиката, да имат повече възможности за изява, да се прод

Яндекс.Метрика
92 92 100 100