Категория "Други"


Категория на документа: Документи по Други
Международният пазар на никел: състояние и тенденции през периода 1990 - 1999 и прогноза до 2005 г. СЪДЪРЖАНИЕ: І. МЕТОДИЧНА ЧАСТ 1 1. Обект на изследване 1 2. Информационни потребности 1 3. Канали на информационното осигуряване 2 4. Проблеми и ограничения при информационно осигуряване 3 5. Методика на анализа и прогнозата 3 6. Методика на прогнозата 3 ІІ. АНАЛИТИЧНА ЧАСТ 4 Библиографска справка за пазара на никел 4 Обща характеристика на пазара на никел 6 1. Анализ на производството 7 2. Анализ

Категория на документа: Документи по Други
Философия (разширен конспект-компилация) І. Предмет на философията За да дадем определение на философията като научна дисциплина трябва изясним какво е наука. 1. Какво е наука? Критерии за научност. Обикновено науката се определя като: „Систематизирано достоверно знание, което е експериментално проверимо въз основа на научния метод”. Научният метод предполага извършването поредица стъпки (наблюдение, експеримент, издигане на хипотези и теории, които се правят въз основа на правила за разсъждение

Категория на документа: Документи по Други
ПОЛИТИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА СИГУРНОСТТА Съдържание Вместо увод стр .2 Глава І. Сигурността като политически проблем………………………………. §1. Политическа глобализация………………………………………………стр.4 Глобализиране на международната политика. Суверенитет и взаимозависимост. Национални интереси в глобалната епоха. §2. Модели на политическо управление в глобалната епоха………………стр. 21.. Стратегически последици от глобализацията. Управление в преходния период. Новият интервенционизъм. Глава ІІ. Политическата стабилност………………

Категория на документа: Документи по Други
ВЪПРОСНИК Междукултурно разбирателство и диалог 1. Съвременният свят – тенденции, водещи към разбирателство и диалог 2. Всеобщата декларация за правата на човека – основа на разбирателството и диалога 3. Правата на нашите деца – основа и залог за равенство и разбирателство в съвременното общество 4. Демократичното общество – средата на междукултурно разбирателство и сътрудничество 5. Толерантният гражданин и гражданското общесгтво – гаранция за междукултурен диалог, разбирателство, сътрудничеств

Категория на документа: Документи по Други
1в. СВРБ. Правна същност и правна уредба. Предмет, метод и система 1. Правна същност- СЕ заема важно място за разкриване на обективната истина в гражданския и НПс. Тя има значение на: 1.1. Един от 8-те процесуални способи за събиране и проверка на доказ-та, не е доказ-во, нито доказат. средство /чл.136/НПК/. Подпомага компетентния орган в най-пълното разкриване на обективната истина, но той не е длъжен да приеме заключението на СЕ, като оценява по съвкупност всички доказ-ва. 1.2. Учебна дисципли

Яндекс.Метрика
92 92 100 100